STAP 4 : Resultaten van de RIE in een Jaaractieplan (JAP) en Globaal Preventieplan (GPP) plaatsen

In onze ons schema zitten we in het volgende vak namelijk "evalueren".

Als werkgever moet u een langetermijnpolitiek ontwikkelen op het vlak van de arbeidsomstandigheden door een Globaal PreventiePlan op te stellen en dit schriftelijk vast te leggen in een document met dezelfde naam.

Dit plan loopt over een periode van vijf jaar en geeft aan welke acties uw bedrijf binnen deze termijn zal uitvoeren. Elk jaar moet het Globaal PreventiePlan geactualiseerd worden. Dit gebeurt meestal tijdens het bezoek van de externe dienst.

Er wordt bepaald welke verbeterpunten voorrang hebben. Op basis hiervan worden er doelstellingen geformuleerd, oplossingen voorgesteld en tijd en middelen bepaald.

In het zogenaamde 'jaarlijks actieplan' vermeldt u welke specifieke punten uw organisatie op het vlak van welzijn wil aanpakken tijdens dat werkjaar: er wordt opgegeven welke activiteiten er precies zullen uitgevoerd worden, wie er de verantwoordelijkheid voor draagt en welke middelen hiervoor kunnen worden ingezet.

SAMENGEVAT

Tijdens het bezoek van uw externe dienst worden er een aantal aandachtspunten / verbeterpunten opgelijst en in een verslag aan u bezorgd. Deze punten zijn de onderdelen van uw globaal preventieplan. 

Enkele voorbeelden van aandachtspunten en dus mogelijke onderwerpen voor het globaal preventieplan :

- Houdingsbelasting

  • heffen en tillen
  • zitten achter het stuur
  • zitten aan het beeldscherm

- Contact met chemische producten

- Machineveiligheid

  • aankoopprocedure machines
  • collectieve beschermingsmiddelen: afschermingen aan machines en handwerktuigen bv. beschermkap aan slijpschijf, beveiliging tegen vallen in putten, bv. omheining rond smeerput
  • persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril
  • beheer (nazicht, keuring, onderhoud ...) van machines en beschermingsmiddelen

- Procedure werken met derden/uitzendarbeid

- Procedure aangifte van arbeidsongevallen

- Beheer EHBO-voorzieningen: risicoanalyse - Eerste hulp: materiaal en opgeleide hulpverleners

- Beheer interventiemiddelen: noodplan, brandpreventiemiddelen en jaarlijks nazicht: brandblustoestellen, brandhaspels, branddeken

 

Hier vindt u een model voor een algemeen preventieplan en een jaarlijks actieplan, aangevuld met voorbeelden die specifiek zijn voor de sector.