STAP 4 : Resultaten van de RIE in een Jaaractieplan (JAP) en Globaal Preventieplan (GPP) plaatsen

In onze ons schema zitten we in het volgende vak namelijk "evalueren".

De werkgever plant het beleid door het identificeren en evalueren van de gevaren en risico's op een participatieve manier, zoals in stap 3 uiteengezet, met het oog op het specificeren van de preventiemiddelen en de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Daarbij moeten de verantwoordelijkheden en rollen van elke persoon worden vastgesteld, evenals de benodigde middelen. Deze maatregelen worden uiteengezet in twee documenten:

  • het globale preventieplan (GPP), dat om de vijf jaar wordt opgesteld in overleg met de leden van het lijnmanagement en de diensten voor preventie en bescherming op het werk (IDPB en/of EDPB). Dat plan moet jaarlijks worden geëvalueerd. Het vermeldt de algemene preventiedoelstellingen en de manier waarop de voortgang van de doelstellingen zal worden beoordeeld en het plan in nieuwe omstandigheden zal worden aangepast;
  • het jaarlijkse actieplan (JAP), dat wordt opgesteld op basis van het globale plan, de verschillende preventieve acties omvat die in de loop van het jaar moeten worden uitgevoerd, de middelen die worden ingezet voor de verwezenlijking van deze doelstellingen (personeel, budget en termijnen), de taken en verantwoordelijkheden van elke partij en de middelen om het beleid te controleren en te evalueren. Het gaat dan om de prioritaire doelstellingen voor het jaar[1].

!Let op! Het jaarlijkse actieplan moet uiterlijk op 1 november van elk jaar bij het CPBW (of, indien het CPBW ontbreekt, bij de syndicale afvaardiging) worden ingediend.

Met deze twee documenten, die wettelijk verplicht zijn, kan worden aangetoond dat er een welzijnsbeleid is uitgewerkt.  

Hier vindt u een model voor een algemeen preventieplan en een jaarlijks actieplan, aangevuld met voorbeelden die specifiek zijn voor de sector.