De digitale versie van onze Sociale Gids is steeds gratis beschikbaar op onze site. De auteur streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor hij echter niet aansprakelijk gesteld kan worden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.