Het juridische concept van de maand

De wet in een paar lijnen !

Elke maand vindt u op deze pagina een eenvoudige, korte maar volledige uitleg van een juridisch begrip dat betrekking heeft op onze sector. 

APRIL

Recht op deconnectie

Wat is het ?

De werknemer heeft het recht om buiten de werkuren niet te worden bereikt.

Het is de bedoeling van de wetgever dat de rusttijden worden gerespecteerd en dat het privé- en beroepsleven van de werknemer in evenwicht zijn.

Daartoe legt de wet van 3 oktober 2022 een reeks verplichtingen op aan werkgevers die minstens 20 werknemers tewerkstellen.

De richtlijnen voor een dusdanig gebruik van de digitale hulpmiddelen dat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven

De werkgever is verplicht om schriftelijk, hetzij via een bedrijfs-CAO, hetzij, bij ontstentenis daarvan, in het arbeidsreglement, de modaliteiten van het recht op deconnectie en de wijze waarop de onderneming voorzieningen zal instellen om het gebruik van digitale hulpmiddelen, zoals telefoon, computer, tablets, aangesloten horloges, enz. te regelen, vast te leggen.

De genoemde modaliteiten en regelingen moeten ten minste voorzien in:

- de praktische regelingen voor de toepassing van het recht van de werknemer om buiten de werktijd niet bereikbaar te zijn;

- instructies voor het gebruik van digitale hulpmiddelen, zodat de rusttijden, de vakantie en het privé- en gezinsleven van de werknemer gewaarborgd zijn;

- opleiding en bewustmakingsmaatregelen voor werknemers en leidinggevenden over het verstandige gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico's van overmatig gebruik.

Indien een ondernemings-CAO wordt afgesloten, moet deze uiterlijk op 31 maart 2023 ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) worden neergelegd.

Gebeurt dat niet, dan wordt het arbeidsreglement gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 oktober 2022. Een kopie van de gewijzigde versie van het arbeidsreglement moet ten laatste op 31 maart 2023 aan de regionale dienst van de Arbeidsinspectie worden bezorgd.