Privacybeleid

Privacybeleid

Bij deze wenst het ICB (Instituut voor de autoCar & autoBus) u te informeren over ons privacybeleid om u in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (algemeen bekend als de "GDPR").

In toepassing van deze verordening worden uw rechten en plichten hieronder beschreven.

I. Begrippen

In het onderstaande gegevensverwerkingsbeleid komen de volgende begrippen voor:

 • Een persoonsgegeven : elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld: naam, voornaam, emailadres, postadres, gsm-nummer, ...).
 • Verwerking : een handeling uitgevoerd op of met persoonlijke gegevens (verzamelen, registreren, opslaan, vernietigen, verwijderen, ...).
 • Verwerkingsverantwoordelijke : een natuurlijk - of rechtspersoon die de verwerkingsmiddelen en -doelen bepaalt.
 • Verwerker : een natuurlijk - of rechtspersoon die gegevens verwerkt voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke.

II. Ons Instituut

Ons Instituut is genaamd als volgt: Instituut voor de autoCar en de autoBus.

Ons Instituut is bij de KBO ingeschreven onder het nr. 0445.494.076.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Metrologielaan 8 - 1130 Brussel.

III. Onze verwerkingsverantwoordelijke

De aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is het ICB - Instituut voor de autoCar & autoBus.

Als u vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen met mevrouw Naomi Akanga (naomi.akanga@icb-institute.be).

Adres: Metrologielaan 8 - 1130 Brussel.

Als verwerkingsverantwoordelijke moet ons Instituut de wettelijke vereisten respecteren inzake de gegevensverwerking voor doeleinden die zijzelf bepaalt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van o.a. haar partners of iedereen die geïnteresseerd is.

Wanneer wij in de hoedanigheid van onderaannemer treden, handelen wij volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke die ons die gegevens toevertrouwt.

IV. De gegevens die we verzamelen 

Om u te identificeren, te contacteren en efficiënt van dienst te zijn, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Functies
 • Naam van de organisatie
 • Telefoonnummer
 • ... 

De gebruiker verstrekt die informatie met volle kennis van zaken, o.a. wanneer hij ze zelf opneemt. Wij gebruiken ook publieke gegevens of gegevens die we verzamelen bij derden. Die gegevens kunnen publiek zijn, bijvoorbeeld de gegevens betreffende de bestuurders van een vennootschap. U kunt ook bepaalde gegevens publiek bekendgemaakt hebben (bijvoorbeeld op sociale media).

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard voor een beperkte duur, en nooit langer dan nodig is voor het doel van de verwerking, behalve wanneer de toepasselijke wetgeving een langere bewaarperiode voorschrijft.

We verzamelen uw gegevens via:

 • Online ingevulde formulieren
 • Abonnementen op nieuwsbrieven
 • De contacten die u legt met ons Instituut
 • Publieke gegevens of gegevens die we verzamelen bij derden 

V. Rechtsgrond en doeleinden

Ons Instituut moet kunnen functioneren als een onderneming en zijn verschillende taken kunnen uitvoeren. Daartoe gebruiken we uw gegevens om de door ons aangeboden diensten te verbeteren. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verwezenlijking van dit belang. Door middel van dit gerechtvaardigde belang dat wij nastreven, waarborgen wij de kwaliteit van onze diensten, met inachtneming van het evenwicht tussen dit belang en de gevolgen die een dergelijke verwerking kan hebben op de privacy van de betrokken personen.

In dit kader verzamelen wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor communicatie- en informatiedoeleinden
 • Organisatie van onze diensten
 • Verbetering van onze diensten
 • Statistieken
 • Het behaar van onze website

VI. Onze verwerkers en onze leveranciers

Voor de uitvoering van een aantal verrichtingen doen wij een beroep op:

 • hetzij leveranciers
 • hetzij verwerkers.

Wij zien erop toe enkel de hulp in te roepen van partners en leveranciers die betrouwbaar zijn en een voldoende hoge veiligheidsgraad bieden voor het bijhouden van onze gegevens en de gegevens van onze klanten.

Uw gegevens worden opgeslagen:

 • op onze servers

VII. De rechten van de betrokken personen

In de GDPR zijn de volgende rechten vastgelegd:

 • Toegangsrecht 

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als u dit recht van toegang uitoefent, zullen wij proberen om u kosteloos een zo compleet mogelijk overzicht te geven aangaande uw gegevens. Een aantal gegevens kunnen echter uit onze bestanden geschrapt zijn. Evengoed kan het zijn dat bepaalde gegevens die opgeslagen werden op back-ups ons na verloop van tijd niet meer toelaten om opgevraagd te worden.

 • Recht op rectificatie

Indien gegevens onjuiste of onvolledige zijn, kunt u onze verzoeken deze (kosteloos) te corrigeren of aan te vullen.

 • Recht op beperking van de verwerking

In de gevallen waarin de verordening voorziet (bijvoorbeeld indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist), kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken.

 • Recht om gegevens te wissen

In de gevallen waarin de verordening voorziet (bijvoorbeeld indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt), hebt u het recht om te eisen dat uw gegevens worden gewist.

 • Recht van bewaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband zijn met uw specifieke situatie.

 • Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Voor de uitoefening van die verschillende rechten is het devies: wees duidelijk in de aanvraag die u doet en bewijs uw identiteit.

Hebt u nog vragen, opmerkingen betreffende de verwerking van uw gegevens? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon, die genoemd wordt onder punt III.

VIII. De veiligheid van uw gegevens

Wij waken erover dat uw gegevens, waarvoor u ervoor gekozen hebt ze aan ons mee te delen, beschermd en beveiligd worden. Wij doen inspanningen om hun vertrouwelijkheid veilig te stellen en te verhinderen dat ze vervormd, beschadigd, vernietigd of ongeoorloofd aan derden blootgegeven worden.

Daartoe hebben wij fysieke, technische en organisatorische beschermingsmaatregelen getroffen om elk verlies, slecht gebruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, eventuele vervalsing of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

Alle gegevens zijn vertrouwelijk. Wij hebben de toegang ertoe beperkt tot onze medewerkers die deze gegevens nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun werk. Er geldt voor die laatstgenoemden een geheimhoudingsplicht en ze riskeren tuchtsancties als ze die plicht niet in acht nemen.

IX. Wijzigingen

Het ICB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid. Deze wijzigingen zullen via onze website aan de gebruikers worden meegedeeld.g wat volgt.