STAP 2 : Het medisch toezicht opstarten 

Gezondheidstoezicht wordt ook vaak "arbeidsgeneeskunde" genoemd. Het doel van deze afdeling van de externe dienst is de gezondheid van de werknemers te bevorderen en in stand te houden, in het bijzonder door middel van voorstellen van aanpassing van de werkmethoden, de inrichting van de werkplaatsen of het zoeken naar aangepast werk. Bovendien detecteert de arbeidsgeneeskunde beroepsziekten en informeert ze de werknemers over aandoeningen waaraan ze kunnen lijden. Bovendien vermijdt de afdeling gezondheidstoezicht de tewerkstelling van werknemers in taken die zij niet zouden kunnen uitvoeren wegens hun gezondheidstoestand en neemt zij beslissingen over de geschiktheid van een werknemer voor het werk, afhankelijk van het soort activiteit (medische selectie). 

Uw werknemers moeten regelmatig op medisch onderzoek komen bij de arbeidsgeneesheer. Neem contact op met uw externe dient om een arbeidsgeneesheer te vinden. Als u geen externe dienst hebt, vindt u hier een lijst. Afhankelijk van de functies of taken en de daaraan vasthangende risico's zijn deze onderzoeken verplicht. Denken we bijvoorbeeld aan het rijgeschiktheidsonderzoek als onderdeel van een geldig rijbewijs voor autocar- en autobusbestuurders.

Autobus- en autocarbedrijven kunnen personen met verschillende functies tewerkstellen. Het benoemen van functies/taken, risico's en preventiemaatregelen gebeurt in overleg met uw externe dienst. Dit noemen we ook wel eens het opmaken van de aanwezige preventieprofielen in uw organisatie.

Voorbeelden van preventieprofielen

Hieronder sommen we de meest voorkomende functies/taken in een autobus- en autocarbedrijf op met daarbij telkens de reden waarom een onderzoek verplicht is:


 

Functies/Taken Reden waarom onderzoek verplicht is 
Autocarchauffeur

Veiligheidsfunctie (*) - rijgeschiktheidsattest - heffen en tillen

Buschauffeur in geregeld vervoer Veiligheidsfunctie (*) - rijgeschiktheidsattest
Chauffeur schoolvervoer

Veiligheidsfunctie (*) - rijgeschiktheidsattest - heffen en tillen

Dispatch-planton / beeldschermwerkers / kantoormedewerkers

voor de medewerkers die aan het beeldscherm werken werd het onderzoek afgeschaft en vervangen door een werkpostbezoek met analyse en persoonlijk

advies op vlak van ergonomisch beeldschermwerk

Mecanicien Contact met chemische producten - smeerolie
Plaatslager/Carrossier Contact met chemische producten - stof - solventen
Magazijnier Veiligheidsfunctie - heftruck / heffen en tillen
Schoonmaker Contact met detergenten en houdingsbelasting

(*) Veiligheidsfunctie: een functie die het gebruik van arbeidsmiddelen, de bediening van gemotoriseerde machines (bestuurders hebben dus een veiligheidsfunctie!), kranen, rolbruggen, hefwerktuigen, enz. omvat 

Heeft u vragen of een onderzoek al dan niet kan of moet gebeuren, aarzel niet om uw externe dienst hiervoor te contacteren.

Soorten medische onderzoeken

In de wet vinden we volgende soorten medische onderzoeken:

In de opsomming hieronder tonen we bij elk type medisch onderzoek wie de initiatiefnemer is: de werkgever, de werknemer of de externe dienst.

 

Type medisch onderzoek Duiding  Initiatiefnemer 
voorafgaande gezondheidsbeoordelingen bij aanwerving en/of verandering van functie/job

werkgever 

jaarlijkse medische onderzoeken verbonden aan gezondheidsrisicos op het werk bijvoorbeeld de veiligheidsfunctie bij chauffeurs externe dienst 
onderzoek bij werkhervatting

na een ononderbroken afwezigheid van minstens vier weken te wijten aan ziekte, een aandoening, ongeval of bevalling.

Het onderzoek moet wel uiterlijk binnen tien werkdagen na de werkhervatting plaatsvinden

werkgever

onderzoek in het kader van moederschapsbescherming

 

werknemer en/of werkgever

medisch onderzoek bij zwangerschap en borstvoeding   werknemer en/of werkgever
spontane raadpleging op initiatief van de al dan niet onderworpen werknemer, wanneer hij meent gezondheidsklachten te hebben die te wijten zijn aan de werkomgeving werknemer 
bezoek voorafgaand aan werkhervatting een bijzonder hervattingsonderzoek waarop elke al dan niet onderworpen werknemer, die vier of meer weken werk onbekwaam is, recht heeft tijdens zijn ziekteverlof werknemer
re-integratieonderzoek in het kader van het re-intergratietraject van een arbeidsongeschikte werknemer. Dit traject  is meestal van toepassing bij langdurige arbeidsongeschiktheid samen met de werkgever, werknemer en arbeidsgeneesheer

Eens het medisch onderzoek is opgestart bent u halfweg het stappenplan. Daar waar de belangrijkste gezondheidsrisico's al van bij aanvang onder controle zijn, gaan we nu op het niveau van de organisatie (werkplaats) na of er daar ook mogelijke risico's kunnen zijn die de veiligheid en/of de gezondheid in gevaar kunnen brengen. Wettelijk noemen we dit een RisicoInventarisatie en Evaluatie (RIE) uitvoeren.