Semesterialisering - Geregeld vervoer Wallonië

Geregeld en Bijzonder Geregeld vervoer > Arbeidsduur > Semesterialisering - Geregeld vervoer Wallonië

Vanaf 1 januari 2010 hebben de bedrijven uit de sector van het geregeld vervoer de mogelijkheid om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een referteperiode van een semester te spreiden via de afsluiting van een CAO op ondernemingsvlak die de volgende bepalingen moet bevatten[1]:

  • een prestatieblad naar het voorbeeld van de autocarsector die een reeks minimale bepalingen (art. 3 protocol akkoord van 26 februari 2010);
  • de vastlegging van de wekelijkse werktijd van 38 uren als gemiddelde te berekenen over een referentieperiode van een semester;

  • de voorafgaandelijke communicatie van de uurroosters op de 25ste van de burgerlijke maand die de maand voorafgaat waarop deze van toepassing zijn;de waarborg van een weekloon overeenstemmend met de wekelijkse arbeidstijd van 38 uur.

[1] CAO 26 november 2009 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1979 tot vaststelling van de minimumuurlonen en de arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten, algemeen verbindend verklaard bij KB 30 september 2010, BS 4 november 2010.