Verkiezingskalender 2016

Sociale Verkiezingen > Verkiezingskalender 2016

De sociale verkiezingen hebben een strikte procedurekalender die vastgeankerd ligt aan twee spilmomenten: dag "y", zijnde de dag van de stemming en dag "x", zijnde de dag van aanplakking van de verkiezingsdatum in de onderneming.

Bepaalde formaliteiten moeten vervuld worden in de periodes vóór of na deze dagen. Voor de berekening van deze periodes moet steeds geteld worden met kalenderdagen en niet met werkdagen. De dagen "x" en "y" bakenen de verschillende etappes af die gedurende de verkiezingsprocedure moeten doorlopen worden. Dit zijn:

1. vóór dag "x": de voorbereiding van de procedure;

2. dag "x": de aanplakking van de verkiezingsdatum;

3. van dag "x" tot dag "y": de eigenlijke procedure;

4. dag "y": de verkiezingen;

5. na dag "y": mogelijkheid tot beroep en eerste samen roeping van de ondernemingsraad en/of het comité.

De verkiezingsprocedure duurt 150 dagen. De chronologie moet strikt geëerbiedigd worden. Het niet respecteren van de voorgeschreven periodes en data kan achteraf de vernietiging van de verkiezingen meebrengen. Spil van alles is de dag van de verkiezingen, dag "y". Nadat die datum bepaald is, kunnen alle andere data eruit afgeleid worden.

Verkiezingskalender 2016:

Opgelet! De vetgedrukte data zijn weekends en 16 mei 2016 is een feestdag. Indien de data van de verkiezingsprocedure samenvallen met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet de verrichting ten laatste aan de vooravond van die zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag uitgevoerd zijn.

Vóór dag "x": de voorbereidende procedure

a) "x" - 60 : 1ste aankondigingen

Uiterlijk op de 60ste dag die de aanplakking van de verkiezingsdatum voorafgaat, informeert de werkgever schriftelijk de vakbondsafvaardiging over de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van juridische entiteit of van de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid. Wanneer reeds een orgaan werd opgericht, wordt de informatie aan de ondernemingsraad of aan het comité gegeven. In dat geval heeft zij enkel betrekking op de wijzigingen die zich in de structuur van de onderneming hebben voorgedaan en op de nieuwe criteria van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit of van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid.[1]

De werkgever deelt eveneens het aantal personeelsleden per categorie mee (arbeiders, bedienden met inbegrip van het leidinggevend -en kaderpersoneel, jeugdige werknemers) die op dat ogenblik in de onderneming in dienst zijn.

Hij informeert hen eveneens over de functies van het leidinggevend personeel en verstrekt hun de lijst van de personen die deze functies uitoefenen. Hetzelfde moet gebeuren voor de kaderleden. De voorschriften i.v.m. het kaderpersoneel zijn evenwel niet van toepassing in de ondernemingen die minder dan 100 werknemers tellen of in de ondernemingen die op de dag dat de informatie wordt gegeven, minder dan 30 bedienden tellen.

De werkgever deelt eveneens de datum van dag "x" mee evenals de beoogde datum van dag "y".

Een afschrift van deze schriftelijke informatie moet gezonden worden naar de zetel van de representatieve werknemersorganisaties.

b) Van "x" - 60 tot "x" - 35 : raadplegingen

Tussen de 60ste en de 35ste dag die de dag van de aanplakking van de verkiezingsdatum voorafgaan, raadpleegt de werkgever de ondernemingsraad, het comité of bij gebreke de vakbondsafvaardiging over het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten opgericht worden. Hij raadpleegt hen eveneens over de functies van het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel en over de lijsten van deze personeelscategorieën die hij hen eerder meedeelde.

De voorschriften i.v.m. het kaderpersoneel zijn evenwel niet van toepassing in de ondernemingen die minder dan 100 werknemers tellen of in de ondernemingen die op de dag dat de informatie wordt gegeven, minder dan 30 bedienden tellen.


c) "x" - 35 : schriftelijke mededelingen van de beslissingen

Uiterlijk op de 35ste dag die de dag van aanplakking van de verkiezingsdatum voorafgaat, worden de ondernemingsraad en het comité of bij gebreke de vakbondsafvaardiging door de werkgever schriftelijk in kennis gesteld van zijn beslissingen betreffende de technische bedrijfseenheden of de juridische entiteiten waarvoor afzonderlijke organen moeten worden opgericht, met hun beschrijving. Hij stelt hen eveneens in kennis van zijn beslissingen m.b.t. de functies van het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel en betreffende de lijst van de personen die deze functies uitoefenen. Zoals eerder reeds gesteld, gelden de bepalingen i.v.m. het kaderpersoneel niet voor ondernemingen die minder dan 100 werknemers tewerkstellen of die meer dan 100 werknemers tewerkstellen, maar minder dan 30 bedienden.

d) Van "x" - 35 tot "x" - 28 : beroepen

Tijdens deze periode kan beroep ingesteld worden bij de arbeidsrechtbank door de betrokken werknemers of de betrokken representatieve werknemersorganisaties tegen de beslissingen van de werkgever,

e) Van "x" - 28 tot "x" - 5 : uitspraak van de arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank waarbij beroep is ingesteld, doet uitspraak binnen 23 dagen na de ontvangst van het beroep. Tegen deze uitspraak kan geen hoger beroep of verzet aangetekend worden.

Opgelet! Op dag "x"-30 genieten de kandidaat-personeelsafgevaardigden een bescherming tegen ontslag.[2]


Dag "x": aanplakking van mededeling van de verkiezingsdatum

De verkiezingen moeten uiterlijk plaats vinden de 90ste dag na dag "X". De mededeling die de datum van de verkiezingen aankondigt omvat de volgende informatie[3]:

 • de datum en de uurregeling van de verkiezingen;
 • het adres en de benaming van de technische bedrijfseenheid of eenheden;
 • het aantal mandaten per ondernemingsraad of comité en per categorie;
 • de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar zij kunnen
  worden geraadpleegd;
 • de lijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding van de benaming en de inhoud van de functies of de plaats waar zij kan worden geraadpleegd;
 • de lijst van de kaderleden, indien vereist;
 • de data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien;
 • de persoon op de dienst belast door de werkgever met versturen of ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen.

Dit bericht blijft aangeplakt en blijft elektronisch beschikbaar tot de 15de dag die volgt op de aanplakking van de uitslagen van de uitslag van de stemming. Hierna, en tot de 84ste dag die volgt op deze van de stemming, moet dit bericht ter beschikking worden gesteld van de werknemers op hun eenvoudig verzoek.[4] Een afschrift van het bericht wordt verstuurd naar de sociale inspectie en de representatieve werknemersorganisaties.

f) "x" + 7 : bezwaren

Uiterlijk de 7de dag na de dag van de aanplakking van de verkiezingsdatum, kunnen de werknemers evenals de representatieve werknemersorganisaties bij de ondernemingsraad, het comité of bij gebrek bij de werkgever bezwaar aantekenen tegen de informatie die bij de aanplakking werd verstrekt.[5] De kiezerslijsten, de lijst van het leidinggevend personeel en van het kaderpersoneel en het aantal mandaten per orgaan en per categorie zijn definitief bij het verstrijken van deze termijn, indien geen enkel bezwaar werd ingediend.[6]

g) Van "x" + 7 tot "x" + 14 :

Beslissingen betreffende de bezwaren en eventueel aanplakking van een rechtzetting


h) Van "x" + 14 tot "x" + 21 : beroepen

Binnen de zeven dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke een beslissing moet vallen omtrent de aangetekende bezwaren, kunnen de betrokken werknemers of de betrokken representatieve werknemersorganisaties tegen de beslissing of de afwezigheid van een beslissing beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. Na het verstrijken van deze termijn worden de kiezerslijsten, de lijsten van het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel en het aantal mandaten per orgaan en per categorie definitief, indien geen beroep werd ingesteld.[7]

i) "x" + 28 : beslissing van de arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank is verplicht uitspraak te doen binnen de zeven dagen die volgen op de ontvangst van het beroep. Deze beroepen zijn niet vatbaar voor hoger beroep of verzet. De kiezerslijsten, de lijst van het leidinggevend personeel en van het kaderpersoneel en het aantal mandaten per orgaan en per categorie zijn definitief op het ogenblik waarop de arbeidsrechtbank uitspraak doet.

j) "x" + 35 : indiening van de kandidatenlijsten

Ten laatste de 35ste dag vanaf de mededeling van de datum van de verkiezingen, kunnen de werknemersorganisaties of hun mandatarissen de kandidatenlijsten aan de werkgever voorstellen.

k) Van "x" + 35 tot "x" + 40 :

Toekenning van lijstnummers en aanplakking van de kandidatenlijsten.

Opgelet! De kandidatenlijst kan elektronisch worden meegedeeld, op voorwaarde dat alle werknemers tijdens hun werkuren toegang hebben tot een computer.[8]

l) "x" + 47 : mogelijke klacht tegen de kandidatenlijsten

Gedurende een periode van zeven dagen na de aanplakking kunnen de werknemers die op de kiezerslijsten voorkomen alsmede de betrokken representatieve werknemersorganisaties bij de werkgever klacht indienen i.v.m. de kandidatenlijsten. De werknemers die hun kandidaturen wensen in te trekken delen dit eveneens binnen dezelfde termijn mee aan de werkgever.

m) "x" + 48 : indienen van klachten door de werkgever bij de betrokken organisatie

Daags nadien legt de werkgever de klacht/intrekking voor aan de organisatie die de kandidaten heeft voorgedragen.


n) "x" + 54 : eventuele wijziging van de kandidatenlijsten

Deze organisatie beschikt over zes dagen om de lijst met voorgedragen kandidaten te wijzigen, als ze dat nodig acht.

o) "x" + 56 : aanplakking van de gewijzigde kandidatenlijst

p) Van "x" + 47 tot "x" + 61 :

Periode van beroepen tegen de kandidatenlijsten bij de arbeidsrechtbank.

 • van "x" + 47 tot "x" + 52: door de werkgever (geen voorafgaande klacht)
 • van "x" + 56 tot "x" + 61: door de betrokken werknemers/representatieve werknemersorganisaties/kaderledenorganisaties/werkgever (na klacht)

De arbeidsrechtbank doet uitspraak binnen de 14 dagen na ontvangst van het beroep. Deze beroepen zijn niet vatbaar voor hoger beroep of verzet.

q) "x" + 76 : uiterste datum voor de vervanging van een kandidaat

r) "x" + 77 : afsluiten van de kandidatenlijsten en opmaken van de stembrieven

s) "x" + 80: uiterste datum van overhandiging van de oproepingsbrief

Opgelet! Op dag "x"-60, "x"-35 en "x" dient de werkgever in alle gevallen, de ondernemingsraad of comité of bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging, inlichtingen mee te delen op een document overeenkomstig het model beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De werkgever kan deze documenten daarna ingevuld weer opladen via het tabblad "documenten" van de webapplicatie die precies daartoe is voorzien op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, of deze (per post) verzenden naar de zetels van de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisaties van kaderleden.[9]

Het modelformulier en de webapplicatie zijn beschikbaar op volgend adres:

ü modellen: https://www.werk.belgie.be/es-sv/socialeverkiezingen.aspx

 • webapplicatie: https://appsv2012.belgie.be

Een afschrift van de documenten moet worden aangeplakt in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming. Deze aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.


Dag "y": dag van de stemming (= "x" + 90)

s) "y" + 1 : afsluiting van de kiesverrichtingen

t) "y" + 2 : aanplakking van de resultaten

u) "y" + 15 : ultieme datum voor beroep bij de arbeidsrechtbank

v) "y" + 69 : beslissing van de arbeidsrechtbank

w) "y" + 84 : uiterste datum voor hoger beroep bij het arbeidshof

x) "y" + 86 : verwijdering van de aangeplakte berichten

Opgelet! Enkel het resultaat van de verkiezingen moet aangeplakt blijven tot Y + 86. De volgende formulier kunnen worden verwijderd op de vijftiende dag na de aanplakking (Y + 17)[10]:

 • de datum van de verkiezingen, aangeplakt op dag "x";
 • de verkiezingskalender aangeplakt op dag "x";
 • de kiezerslijsten aangeplakt op dag "x";
 • de kandidatenlijsten aangeplakt op dag "x" + 40;
 • de samenstelling en de verdeling van stembureaus aangeplakt
  op dag "x" + 60;
 • de overhandiging van de oproepingsbrieven voor de verkiezing
  op dag "x" + 80.

y) "y" + 144 : beslissing van het arbeidshof

[1] Art. 10 wet 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007.

[2] Art. 2 wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, BS 29 maart 1991.

[3] Art. 14 wet 7 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007

[4] Art. 45 wet 7 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007.

[5] Art. 30 wet 7 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007.

[6] Art. 32 wet 7 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007.

[7] Art. 32 wet 7 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007.

[8] Art. 36, tweede lid wet 7 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007.

[9] Wet 28 juli 2011 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, BS 12 september 2011.

[10] Art. 45 wet 7 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007.