Nationale Arbeidsraad (NAR)

Collectieve Arbeidsverhoudingen > Nationale Arbeidsraad

De Nationale Arbeidsraad[1] is een publiekrechtelijk orgaan dat samengesteld is uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de meest representatieve organisaties van werkgevers en werknemers.

De NAR heeft vooreerst een algemene adviserende opdracht: advies verstrekken aan een Minister of aan de wetgevende kamers omtrent algemene vraagstukken van sociale aard. Bovendien is aan de NAR de bevoegdheid gegeven advies uit te brengen over de bevoegdheidsgeschillen die tussen de paritaire comités kunnen rijzen.

De NAR kan collectieve arbeidsovereenkomsten sluiten, waarvan de werkingssfeer zich uitstrekt over verschillende bedrijfstakken en over het gehele land[2]. Van deze bevoegdheid wordt in de praktijk zeer ruim gebruik gemaakt. In de NAR werden o.m. belangrijke CAO's gesloten i.v.m.: loopbaanonderbreking in de privésector, halftijds brugpensioen, bescherming sollicitanten en de toekenning in 1995 en 1996 van een aanvullende vergoeding gelijk aan het dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde vakantieweek.

In de NAR kan ook een CAO gesloten worden voor een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of ingeval een paritair comité niet werkt.

De NAR wordt in belangrijke mate betrokken bij de uitvoering van de sociale wetgeving. Heel wat uitvoeringsmaatregelen moeten getroffen worden na advies of op voorstel van de NAR. 


[1] Wet 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, BS 31 mei 1952.

[2] Wet 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, BS 15 januari 1969 (CAO-wet).Tekst hier invullen...