Loonstelsel bijzonder geregeld vervoer

Geregeld en bijzonder geregeld vervoer > Loonstel bijzonder geregeld vervoer

Uurloon

Zoals in het geregeld vervoer zijn de uurlonen indexgebonden.

Wanneer het gemiddelde indexcijfer van vier opeenvolgende maanden de spilindex bereikt, worden de lonen met 2% verhoogd vanaf de eerste daaropvolgende maand.[1]

Loonschaal

Het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van de 4 jongste maanden (107,74) overschreed de spilindex (107,63) in april 2020 zodat de uurlonen van het rijdend personeel van de bijzondere autobusdiensten dienen verhoogd met 2% vanaf 01/05/20. De spilindex is 109,78 (Basis 2013).

De uurlonen worden dus :

Anciënniteit Uurlonen (€) Zondagwerk (basisloon + 100% toeslag) Nachtwerk + 1,011€/u
0 - 2 14,1646 28,3292 15,1756
3 - 5 14,2439 28,4878 15,2549
6 - 10 14,3213 28,6426 15,3323
11 - 15 14,4786 28,9572 15,4896
16 - 20 14,7095 29,4190 15,7205
21 jaar en meer 14,7903 29,5806 15,8013

Anciënniteit

Vanaf 01/09/08 wordt aan de chauffeurs bijzonder geregeld vervoer die tewerkgesteld worden krachtens arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die niet aan elkaar verbonden zijn in de tijd wegens afwezigheid van werk (bv. tijdens de schoolvakanties) een anciënniteit van max. 2 jaar toegekend voor de betaling van het uurloon.[2]

Deze anciënniteit van max. 2 jaar wordt toegekend in functie van de datum van de eerste Dimona-aangifte die voor de betrokken chauffeur werd uitgevoerd.

Vb. 1 : eerste Dimona-aangifte uitgevoerd op 01/09/07 (dit is de eerste keer dat de betrokken chauffeur door u in dienst werd genomen) : chauffeur krijgt een anciënniteit van 1 jaar op 01/09/08 voor de betaling van het barema.

Vb. 2 : eerste Dimona-aangifte uitgevoerd op 01/09/05 (dit is de eerste keer dat de betrokken chauffeur door u in dienst werd genomen) : chauffeur krijgt op 01/09/08 een anciënniteit van 2 jaar voor de betaling van het uurloon.

De anciënniteit die wordt toegekend kan bijgevolg maximum 2 jaar bedragen in functie van de datum van de eerste Dimona-aangifte. De bedoeling is dat deze anciënniteit de jaren nadien verder wordt opgebouwd.

Deze regeling doet uiteraard geen afbreuk aan gunstiger regelingen overeengekomen op ondernemingsvlak.

Let wel ! De toekenning van anciënniteit gebeurt enkel met het oog op de betaling van het uurloon en niet met het oog op de berekening van een opzegtermijn of opzegvergoeding ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De chauffeurs worden immers tewerkgesteld krachtens een contract van bepaalde duur.

De anciënniteit wordt eveneens enkel toegekend, indien de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur niet aan elkaar verbonden zijn in de tijd wegens afwezigheid van werk, bv. als gevolg van de schoolvakanties. Indien de chauffeur op eigen initiatief de tewerkstelling onderbroken heeft, wordt de anciënniteit niet opgebouwd.

Overuren

In het bijzonder geregeld vervoer zijn de grenzen voor overuren de volgende:

 • 10u/dag
 • 50u/week
 • gemiddeld 38u/week over een periode van een semester

Onvoorziene prestaties

De onvoorziene prestaties worden vergoed met een toeslag van 25% van het uurloon.[3]

Nachtarbeid

In het bijzonder geregeld vervoer is nachtarbeid toegelaten, maar is een toeslag van 1,011 euro voorzien tussen 22u en 6u.[4] 

Betaling van zondagarbeid/ feestdagen

Bij arbeid op zon- en feestdagen worden de lonen met 100% verhoogd.[5]

Stationnementspremie

De stationnementspremie is gelijk aan het loon uitgekeerd voor een periode van 15' werktijd, verhoogd met een aantal minuten gelijk aan de helft van de totale stationnementstijd.[6] 

Voorbeeld: stationnement: 2u30'- vergoede tijd: 15' + (2u30': 2) = 1u30

Onderbreking

De premie voor onderbreking is gelijk aan het loon uitgekeerd voor een werktijd van dezelfde duur met een maximum van zestig minuten.

Voor de eerste onderbreking waarvan de duur 60 minuten overschrijdt wordt geen premie betaald.[7]

Voorbeeld:

 • eerste onderbreking 1u15'
 • tweede onderbreking 2u10'
 • eerste onderbreking meer dan 1u = geen premie
 • tweede onderbreking = 1 uur premie

Eindejaarspremie

De eindejaarspremie 2019 bedraagt 2.124,59€ Dit bedrag wordt verminderd met het voorschot van 74,39€ (onder voorbehoud van wijzigingen) dat gestort wordt door het Sociaal Fonds op het bankrekeningnummer van de werknemer. Betalingsdatum van het voorschot: half december. 

Beschrijving Rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
Referentieperiode Kalenderjaar
Betalingsdatum 50% voor 31 december van de referentieperiode + 50% voor de 10 januari van het volgende jaar
Anciënniteit chauffeur
Gelijkgestelde perioden
 • Wettelijke vakantie dagen
 • Ziekte en arbeidsongeval (maximum 6 maanden)
Naar rato eindejaarspremie

In de onderstaande gevallen telt een effectieve arbeidsprestatie van ten minste 10 dagen voor een volledige maand: 

 • Gepensioneerd of werkloos met bedrijfstoeslag in de referentieperiode
 • Indiensttreding
 • Ziekte of arbeidsongeschikt door een arbeidsongeval
 • Ontslag (behalve om dringende reden)

Deeltijds werk: naar rato van de wekelijkse arbeidsduur

Verlies van recht
 • Opzegging door de werknemer in de referentieperiode en niet meer in dienst op 31 december van dat jaar
 • Ontslag voor dringende reden/li>

ARAB-vergoeding

Gelet op het mobiele karakter van het beroep van chauffeur waardoor onmogelijk vanuit de vervoersonderneming kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen, dient noodgedwongen beroep te worden gedaan op bestaande privéaccommodatie. De zogenaamde ARAB-vergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten die deze werknemers moeten maken om gebruik te maken van deze voorzieningen. Bijgevolg is deze vergoeding vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

a) chauffeurs in dienst voor 1 september 2008

Het maandbedrag van de ARAB-vergoeding is verschuldigd vanaf zes effectieve prestatiedagen per maand. Tot en met vijf effectieve prestatiedagen per maand is een bedrag per effectief gepresteerde dag verschuldigd[10]. 

 • meer dan 25 uren/week:

- vanaf 6 effectieve prestatiedagen: 127,65 EUR/maand

- tot en met 5 effectieve prestatiedagen: 7,01 EUR/dag

 • maximum 25 uren/week:

- vanaf 6 effectieve prestatiedagen: 116,72 EUR/maand

- tot en met 5 effectieve prestatiedagen: 6,41 EUR/dag

b) chauffeurs in dienst vanaf 1 september 2008

Voor de chauffeurs in dienst vanaf 1 september 2008 ligt de grens voor het dagbedrag vast op negen effectieve prestatiedagen per maand. Het maandbedrag wordt toegekend vanaf tien effectieve prestatiedagen per maand[11]. 

 • meer dan 25 uren/week:

- vanaf 10 effectieve prestatiedagen: 127,65 EUR/maand

- tot en met 9 effectieve prestatiedagen: 7,01 EUR/dag

 • maximum 25 uren/week:

- vanaf 10 effectieve prestatiedagen: 116,72 EUR/maand

- tot en met 9 effectieve prestatiedagen: 6,41 EUR/dag

Forfaitaire vergoeding voor gesplitste diensten

Vanaf 1 januari 2008 wordt een forfaitaire vergoeding voor gesplitste diensten van één euro per effectief gepresteerde dag toegekend voor de chauffeurs uit het bijzonder geregeld vervoer die tegelijkertijd aan de drie volgende voorwaarden voldoen[12]:

 • tewerkstelling volgens een gesplitste dienst op de betrokken dag;
 • de chauffeur neemt het voertuig niet mee naar huis;
 • de chauffeur heeft zijn woonplaats op een afstand van meer dan 5 km van de plaats van tewerkstelling.

Prestatieblad

Krachtens het sociaal akkoord 2007-2008, werd een prestatieblad ingevoerd voor de chauffeurs die bijzonder geregeld vervoer verrichten.

Het prestatieblad wordt ingevuld door de werkgever en maandelijks aan de chauffeur overhandigd.

Het bevat voor iedere dag van de maand een overzicht van de prestaties geleverd en vergoed volgens de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing in het bijzonder geregeld vervoer. Aangezien enkel de prestaties die vergoed worden volgens PC 140.02 moeten vermeld worden, moet de gemengde arbeid bijzonder geregeld vervoer - ongeregeld vervoer op eenzelfde dag enkel vermeld worden op het prestatieblad, indien die dag volgens het bijzonder geregeld vervoer wordt vergoed (dus indien meer uren aan dit vervoer werden besteed). Indien dit niet het geval is, moet in de kolom "Code", de code "A" (Andere) worden vermeld. Een toelichting bij de verschillende kolommen vindt u op het prestatieblad.

Het prestatieblad wordt in twee exemplaren opgesteld: één voor de werkgever en één voor de werknemer. De werkgever dient dit blad vijf jaar bij te houden.

Een sectoraal model van het prestatieblad werd opgesteld onder de vorm van een Excel-bestand dat bij de FBAA beschikbaar is.

Inlichtingen:

FBAA

Metrologielaan 8 - 1130 Brussel

Tel. 02/245.35.70

info@fbaa.be - www.fbaa.be

U kunt hiervan afwijken en een eigen model hanteren op voorwaarde dat de minimale vermeldingen van het sectoraal model ook voorkomen op het eigen model en op voorwaarde dat dit eigen model wordt goedgekeurd hetzij door de ondernemingsraad of bij gebrek hieraan door de vakbondsafvaardiging of bij gebrek hieraan door het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek.

Het prestatieblad trad in werking op 1 maart 2008 en moet bijgevolg gebruikt worden voor de prestaties geleverd vanaf die datum.[13]


Gemengde arbeid

Loonstelsel in het paritair subcomité 140.02 (taxi's)[16]

De uurlonen en bedragen van de ARAB vergoeding van toepassing in de sector van de Paritaire Commissie 140.02 zijn beschikbaar bij GTL-TAXI.

Inlichtingen:

GTL-Taxi

Metrologielaan 8 - 1130 Brussel

Tel. 02/245.11.77

gtl@scarlet.be - www.gtl-taxi.be


Hospitalisatieverzekering

Zie Geregeld, Bijzonder Geregeld en Ongeregeld vervoer.

Werkkledij - vergoeding

Zie Geregeld, Bijzonder Geregeld en Ongeregeld vervoer.

Kort verzuim

Zie Geregeld, Bijzonder Geregeld en Ongeregeld vervoer.

Ecocheques

Chauffeurs met een anciënniteit van minimum 5 jaar in hetzelfde bedrijf hebben vanaf 2014 jaarlijks recht op ecocheques ter waarde van 125 euro (bedrag voor een voltijdse).

Onder anciënniteit van minimum 5 jaar wordt verstaan: gedurende de vijf opeenvolgende jaren voorafgaand aan het toekenningsjaar tewerkgesteld worden door dezelfde werkgever, ongeacht de duur van de prestaties in de betrokken jaren.

Het uiteindelijk toe te kennen bedrag wordt berekend volgens dezelfde modaliteiten als deze van toepassing voor de eindejaarspremie. Deze berekening gebeurt over een referteperiode van 12 maanden, met name het kalenderjaar voorafgaand aan het toekenningsjaar. 


De chauffeurs die op 06/01/20 in dienst zijn, hebben recht op een éénmalige ecocheque ter waarde van € 125. De referteperiode waarover het concreet bedrag van deze cheque berekend wordt, loopt van 01/01/19 t.e.m. 30/09/19. De voorwaarden voor toekenning zijn dezelfde. De ecocheques worden ten laatste op 15/01/20 toegekend.


[1] Art. 5 CAO 27 juni 1997 tot vaststelling van de minimumlonen toepasselijk op de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 24 april 1999, BS 8 december 1999 (afgekort als CAO 27 juni 1997). Art. 15 CAO 22 juni 1967 en 31 oktober 1968.

[2] Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 betreffende de vaststelling van de anciënniteit van de werklieden in de ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer. 

[3] CAO 9 juli 1992 tot betaling van nachtprestaties in het bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 8 februari 1993, BS 9 april 1993; Sociaal akkoord bijzonder geregeld vervoer 2017-2018.

[4] Art. 29 Arbeidswet.

[5] Art. 13 CAO 22 juni 1967 en 31 oktober 1968.

[6] Art. 13 CAO 22 juni 1967 en 31 oktober 1968.

[7] CAO 21 december 2017 toekenning van een eindejaarspremie voor 2017 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer. 

[8] Het vroegere brugpensioen.

[9] CAO 4 maart 2008 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 18 september 2008, BS 4 november 2008.

[10] CAO 25 juni 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 16 december 2008, BS 6 februari 2009.

[11] CAO 18 december 2007 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 7 december 2008, BS 17 maart 2009.

[12] CAO 4 maart 2008 tot invoering van een prestatieblad in de ondernemingen die bijzonder geregeld vervoer verzekeren, algemeen verbindend verklaard bij KB 19 september 2008, BS 4 november 2008.

[13] CAO 10 april 2008 gemengde arbeid in ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer en van taxivervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 10 december 2008, BS 11 maart 2009.

[14] CAO 10 april 2008 gemengde arbeid in ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer en van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, algemeen verbindend verklaard bij KB 10 december 2008, BS 11 maart 2009.

[15] Nieuwe nummering van toepassing sinds 19 februari 2010.