Loonstelsel Bijzonder Geregeld Vervoer

Geregeld en Bijzonder Geregeld vervoer > Loonstel Bijzonder Geregeld Vervoer

UURLOON

Zoals in het geregeld vervoer zijn de uurlonen indexgebonden.

Wanneer het gemiddelde indexcijfer van vier opeenvolgende maanden de spilindex bereikt, worden de lonen met 2% verhoogd vanaf de eerste daaropvolgende maand.[1]

LOONSCHAAL

Het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van de 4 jongste maanden (103,55) overschrijdt de spilindex (103,45) in oktober 2017 zodat de uurlonen van het rijdend personeel van de bijzondere autobusdiensten dienen verhoogd met 2% vanaf 01/11/17.

De spilindex is 105,52 (Basis 2013).

De uurlonen worden dus:

OVERUREN

In het bijzonder geregeld vervoer zijn de grenzen voor overuren de volgende:

 • 10u/dag
 • 50u/week
 • gemiddeld 38u/week over een periode van een semester

ONVOORZIENE PRESTATIES

De onvoorziene prestaties worden vergoed met een toeslag van 25% van het uurloon.[3]

NACHTARBEID

In het bijzonder geregeld vervoer is nachtarbeid toegelaten, maar is een toeslag van 1,011 euro voorzien tussen 22u en 6u.[4] 

BETALING VAN ZONDAGARBEID / FEESTDAGEN

Bij arbeid op zon- en feestdagen worden de lonen met 100% verhoogd.[5]

STATIONNEMENTSPREMIE

De stationnementspremie is gelijk aan het loon uitgekeerd voor een periode van 15' werktijd, verhoogd met een aantal minuten gelijk aan de helft van de resterende stationnementstijd.[6]

Voorbeeld: stationnement: 2u30'- vergoede tijd: 15' + (2u15': 2) = 1u23'

ONDERBREKING

De premie voor onderbreking is gelijk aan het loon uitgekeerd voor een werktijd van dezelfde duur met een maximum van zestig minuten.

Voor de eerste onderbreking waarvan de duur 60 minuten overschrijdt wordt geen premie betaald.[7]

Voorbeeld:

 • eerste onderbreking 1u15'
 • tweede onderbreking 2u10'
 • eerste onderbreking meer dan 1u = geen premie
 • tweede onderbreking = 1 uur premie

EINDEJAARSPREMIE

De eindejaarspremie 2017 bedraagt 2.035,80 euro.[8] Dit bedrag wordt verminderd met het voorschot van 74,39 euro (onder voorbehoud van wijzigingen) dat gestort wordt door het Sociaal Fonds op het bankrekeningnummer van de werknemer. Betalingsdatum van het voorschot: 15 december 2017.

Het uiteindelijk toe te kennen bedrag wordt berekend volgens dezelfde modaliteiten als deze van toepassing voor de eindejaarspremie. Deze berekening gebeurt over een referteperiode van 12 maanden, met name het kalenderjaar voorafgaand aan het toekenningsjaar.

ARAB-VERGOEDING

Gelet op het mobiele karakter van het beroep van chauffeur waardoor onmogelijk vanuit de vervoersonderneming kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen, dient noodgedwongen beroep te worden gedaan op bestaande privéaccommodatie. De zogenaamde ARAB-vergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten die deze werknemers moeten maken om gebruik te maken van deze voorzieningen. Bijgevolg is deze vergoeding vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Het maandbedrag van de ARAB-vergoeding is verschuldigd vanaf zes effectieve prestatiedagen per maand. Tot en met vijf effectieve prestatiedagen per maand is een bedrag per effectief gepresteerde dag verschuldigd[10].

Voor de chauffeurs in dienst vanaf 1 september 2008 ligt de grens voor het dagbedrag vast op negen effectieve prestatiedagen per maand. Het maandbedrag wordt toegekend vanaf tien effectieve prestatiedagen per maand[11].

Vanaf 1 juli 2017 bedraagt de ARAB-vergoeding:

 • 122,19 €/maand of 6,71 €/dag, voor de voltijdse chauffeurs en voor de chauffeurs tewerkgesteld in een arbeidsregime van > 25/38;
 • 111,73 €/maand of 6,14 €/dag, voor de chauffeurs tewerkgesteld in een arbeidsregime ≤ 25/38.

CARENZDAG

Zie Werklieden.

FORFAITAIRE VERGOEDING VOOR GESPLITSTE DIENSTEN

Vanaf 1 januari 2008 wordt een forfaitaire vergoeding voor gesplitste diensten van één euro per effectief gepresteerde dag toegekend voor de chauffeurs uit het bijzonder geregeld vervoer die tegelijkertijd aan de drie volgende voorwaarden voldoen[12]:

 • tewerkstelling volgens een gesplitste dienst op de betrokken dag;
 • de chauffeur neemt het voertuig niet mee naar huis;
 • de chauffeur heeft zijn woonplaats op een afstand van meer dan 5 km van de plaats van tewerkstelling.

PRESTATIEBLAD

Krachtens het sociaal akkoord 2007-2008, werd een prestatieblad ingevoerd voor de chauffeurs die bijzonder geregeld vervoer verrichten.

Het prestatieblad wordt ingevuld door de werkgever en maandelijks aan de chauffeur overhandigd.

Het bevat voor iedere dag van de maand een overzicht van de prestaties geleverd en vergoed volgens de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing in het bijzonder geregeld vervoer. Aangezien enkel de prestaties die vergoed worden volgens PC 140.02 moeten vermeld worden, moet de gemengde arbeid bijzonder geregeld vervoer - ongeregeld vervoer op eenzelfde dag enkel vermeld worden op het prestatieblad, indien die dag volgens het bijzonder geregeld vervoer wordt vergoed (dus indien meer uren aan dit vervoer werden besteed). Indien dit niet het geval is, moet in de kolom "Code", de code "A" (Andere) worden vermeld. Een toelichting bij de verschillende kolommen vindt u op het prestatieblad.

Het prestatieblad wordt in twee exemplaren opgesteld: één voor de werkgever en één voor de werknemer. De werkgever dient dit blad vijf jaar bij te houden.

Een sectoraal model van het prestatieblad werd opgesteld onder de vorm van een Excel-bestand dat bij de FBAA beschikbaar is.

Inlichtingen:

FBAA

Metrologielaan 8 - 1130 Brussel

Tel. 02/245.35.70

info@fbaa.be - www.fbaa.be

U kunt hiervan afwijken en een eigen model hanteren op voorwaarde dat de minimale vermeldingen van het sectoraal model ook voorkomen op het eigen model en op voorwaarde dat dit eigen model wordt goedgekeurd hetzij door de ondernemingsraad of bij gebrek hieraan door de vakbondsafvaardiging of bij gebrek hieraan door het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek.

Het prestatieblad trad in werking op 1 maart 2008 en moet bijgevolg gebruikt worden voor de prestaties geleverd vanaf die datum.[13]


GEMENGDE ARBEID


Het uiteindelijk toe te kennen bedrag wordt berekend volgens dezelfde modaliteiten als deze van toepassing voor de eindejaarspremie. Deze berekening gebeurt over een referteperiode van 12 maanden, met name het kalenderjaar voorafgaand aan het toekenningsjaar.

Loonstelsel in het paritair subcomité 140.02 (taxi's)[16]

De uurlonen en bedragen van de ARAB vergoeding van toepassing in de sector van de Paritaire Commissie 140.02 zijn beschikbaar bij GTL-TAXI.

Inlichtingen:

GTL-Taxi

Metrologielaan 8 - 1130 Brussel

Tel. 02/245.11.77

gtl@scarlet.be - www.gtl-taxi.be


HOSPITALISATIEVERZEKERING

Zie Geregeld, Bijzonder Geregeld en Ongeregeld vervoer.

WERKKLEDIJ - vergoeding

Zie Geregeld, Bijzonder Geregeld en Ongeregeld vervoer.

KORT VERZUIM

Zie Geregeld, Bijzonder Geregeld en Ongeregeld vervoer.

ECOCHEQUES

Chauffeurs met een anciënniteit van minimum 5 jaar in hetzelfde bedrijf hebben vanaf 2014 jaarlijks recht op ecocheques ter waarde van 125 euro (bedrag voor een voltijdse).

Onder anciënniteit van minimum 5 jaar wordt verstaan: gedurende de vijf opeenvolgende jaren voorafgaand aan het toekenningsjaar tewerkgesteld worden door dezelfde werkgever, ongeacht de duur van de prestaties in de betrokken jaren.

Het uiteindelijk toe te kennen bedrag wordt berekend volgens dezelfde modaliteiten als deze van toepassing voor de eindejaarspremie. Deze berekening gebeurt over een referteperiode van 12 maanden, met name het kalenderjaar voorafgaand aan het toekenningsjaar. 


WINTERWEER : LEERLINGENVERVOER IN OPDRACHT VAN DE LlIJN

1. Procedure voor het melden van niet of deels gereden ritten als gevolg van onvoorzienbare omstandigheden

Indien bepaalde ritten als gevolg van onvoorzienbare omstandigheden niet of slechts gedeeltelijk kunnen gereden worden, voorziet het bestek dat de vervoerder dit onmiddellijk telefonisch moet melden aan de betrokken school en schriftelijk (per mail) aan de betrokken entiteit van De Lijn. De reden (onveilig, afwezigheid van busbegeleidster) moet eveneens opgegeven worden.

2. Betaling niet-uitgevoerde kilometers De Lijn

Vanaf het ogenblik dat de rit - zelfs indien slechts gedeeltelijk - uitgevoerd wordt, vergoedt De Lijn de volledige dagprijs. In dat geval worden de kilometers wel in aanmerking genomen voor de berekening van het gemiddeld aantal per dag en bijgevolg voor een eventuele prijswijziging als gevolg van kilometerwijzigingen. Volledig niet-uitgevoerde ritten worden door de VVM niet vergoed.

In dat geval worden de kilometers geneutraliseerd voor de berekening van een eventuele prijswijziging als gevolg van kilometerwijzigingen.

De Lijn koppelt bijgevolg het al dan niet in aanmerking nemen van de kilometers aan het feit of al dan niet een vergoeding werd betaald. Elke gefactureerde dag wordt m.a.w. meegenomen om het gemiddeld aantal dagelijkse kilometers te bepalen.

3.Betaling chauffeurs

Zie Algemene Regelgeving


[1] Art. 5 CAO 27 juni 1997 tot vaststelling van de minimumlonen toepasselijk op de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 24 april 1999, BS 8 december 1999 (afgekort als CAO 27 juni 1997) .

[2] Art. 15 CAO 22 juni 1967 en 31 oktober 1968.

[3] CAO 9 juli 1992 tot betaling van nachtprestaties in het bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 8 februari 1993, BS 9 april 1993; Sociaal akkoord bijzonder geregeld vervoer 2017-2018.

[4] Art. 29 Arbeidswet.

[5] Art. 13 CAO 22 juni 1967 en 31 oktober 1968.

[6] Art. 13 CAO 22 juni 1967 en 31 oktober 1968.

[7] CAO 21 december 2017 toekenning van een eindejaarspremie voor 2017 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer. 

[8] Het vroegere brugpensioen.

[9] CAO 4 maart 2008 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 18 september 2008, BS 4 november 2008.

[10] CAO 25 juni 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 16 december 2008, BS 6 februari 2009.

[11] CAO 18 december 2007 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 7 december 2008, BS 17 maart 2009.

[12] CAO 4 maart 2008 tot invoering van een prestatieblad in de ondernemingen die bijzonder geregeld vervoer verzekeren, algemeen verbindend verklaard bij KB 19 september 2008, BS 4 november 2008.

[13] CAO 10 april 2008 gemengde arbeid in ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer en van taxivervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 10 december 2008, BS 11 maart 2009.

[14] CAO 10 april 2008 gemengde arbeid in ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer en van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, algemeen verbindend verklaard bij KB 10 december 2008, BS 11 maart 2009.

[15] Nieuwe nummering van toepassing sinds 19 februari 2010.