Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

12-06-2024

Koninklijk Besluit (KB) van 19 maart 2024: Een nieuwe regelgeving betreffende ergonomie op het werk en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) op het werk is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2024.

NIEUWE BEGRIPPEN

Het KB voert eerst 4 begrippen in die voortaan worden gedefinieerd in de codex:

-   de preventieadviseur-ergonoom: de preventieadviseur die voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel II.3-30, § 1, 3° van de welzijnscode, namelijk, hij moet houder zijn van een masterdiploma van een universiteit of een masterdiploma van hoger onderwijs op universitair niveau en het bewijs leveren dat hij met succes een multidisciplinaire basisopleiding en een specialisatiemodule ergonomie heeft voltooid, en bovendien moet hij aantoonbare, nuttige praktijkervaring van minstens drie jaar hebben.

-   ergonomie op het werk een aanpak die erop gericht is het werk, met inbegrip van de werkpost en de werkomgeving, aan te passen aan de mens, rekening houdend met diens fysieke, mentale, psychische en sociale kenmerken, en die moet worden toegepast op alle domeinen inzake welzijn op het werk.

musculoskeletale aandoeningen (MSA): gezondheidsproblemen die betrekking hebben op musculoskeletale structuren zoals spieren, pezen, ligamenten, zenuwen en gewrichten, en die zich inzonderheid uiten in aandoeningen van de rug, nek en bovenste of onderste ledematen en die door musculoskeletale risico's op het werk worden veroorzaakt of verergerd.

-   musculoskeletale risico's op het werk: de kans dat één of meerdere werknemers lichamelijke schade, zoals MSA of andere gezondheidsproblemen, ondervinden ten gevolge van een blootstelling aan biomechanische of andere risicofactoren op het werk, waarop de werkgever een impact heeft.

NIEUWE ALGEMENE PRINCIPES:

Bepaalde algemene principes met betrekking tot ergonomie op het werk en de preventie van MSA zijn toegevoegd aan boek VIII van de code, die zijn opgenomen in de nieuwe titel 1:

- De werkgever moet rekening houden met de ergonomie op het werk vanaf het ontwerpen en inrichten van nieuwe werkposten, maar ook bij het aanpassen van bestaande werkposten.

- De werkgever moet dus een preventiebeleid voeren om MSA of andere gezondheidsproblemen die veroorzaakt of verergerd worden door musculoskeletale risico's op het werk, te voorkomen via een globale aanpak die rekening houdt met de verschillende risicofactoren, zoals de biomechanische risicofactoren, de andere risicofactoren die verband houden met de werkpost en de resultaten van de risicoanalyses in andere welzijnsdomeinen die een impact kunnen hebben op de musculoskeletale risico's op het werk (bv. inzake trillingen).

- de verschillende actoren die een rol spelen bij dit preventiebeleid worden gespecifieerd, in het bijzonder de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, de preventieadviseur-ergonoom en de preventieadviseur-arbeidsarts.

- Ten slotte moeten de werknemers en het comité voor preventie en bescherming op het werk worden geïnformeerd en opgeleid over de musculoskeletale risico's op het werk en over de verschillende preventiemaatregelen.

Bekijk OiRA tool

OiRA - Interactive Online Risk Assessment Tool - is een online toegankelijk instrument dat stelt bedrijven, en met name kleine en middelgrote ondernemingen, in staat om de risico's voor het welzijn op het werk op een eenvoudige en doeltreffende manier te beoordelen.