Ziekte

 'De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, schorst de uitvoering van de overeenkomst'[1]

Een werknemer die omwille van ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is, moet zijn werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Deze verplichting geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.[2] Wanneer een CAO of het arbeidreglement dit voorschrijft of wanneer de werkgever dit vraagt, moet de werknemer een geneeskundig getuigschrift voorleggen aan de werkgever. Behalve wanneer er sprake is van overmacht, moet de werknemer dit getuigschrift versturen of afgeven binnen de termijn die voorzien is in de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement, of, wanneer geen termijn werd bepaald, binnen 2 werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek.

De werknemer die zijn werkgever niet onmiddellijk op de hoogte brengt van zijn arbeidsongeschiktheid en/of die het gevraagde geneeskundig getuigschrift niet op tijd voorlegt en/of die zich onttrekt aan de medische controle, verliest zijn recht op gewaarborgd loon. Deze sanctie is van toepassing op de dagen die voorafgaan aan de verwittiging, de voorlegging van het medisch getuigschrift of de onderwerping aan de controle.[3]

De wet voorziet in de mogelijkheid om in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten hetzij in een paritair comité of subcomité hetzij buiten een paritair orgaan, of in het arbeidsreglement een dagdeel te bepalen van maximum vier aangesloten uren die zich tussen 7 uur en 20 uur bevinden, gedurende hetwelk de werknemer zich in zijn woonplaats of een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats ter beschikking houdt voor een bezoek van een controlearts.[4]

De carenzdag voor arbeiders werd afgeschaft op 1 januari 2014.[5] De periode gedekt door het gewaarborgd loon vangt bijgevolg aan vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.


[1] Art. 31 §1 wet arbeidsovereenkomsten.

[2] Art. 31 §2 wet arbeidsovereenkomsten.

[3] Art. 31 §3/1 Wet arbeidsovereenkomsten.

[4] Art. 31 §3 Wet arbeidsovereenkomsten.

[5] Wet 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS, 31 december 2013.