Technische stoornis

Indien de werkgever zijn arbeider als gevolg van een technische stoornis niet kan tewerkstellen, kan hij de arbeidsovereenkomst van zijn arbeider tijdelijk schorsen.[1]

Cumulatieve voorwaarden[2]

  • stoornis van technische aard
  • doet zich voor binnen de onderneming
  • deze mag de werkzaamheden slechts tijdelijk onderbreken
  • de werknemer dient al zijn volledige dagen inhaalrust te hebben opgenomen

Loonwaarborg 

Tijdens een periode van 7 dagen te rekenen vanaf de technische stoornis, heeft de werkman recht op zijn normale loon. Vanaf de 8ste dag kunnen de werklieden tijdelijk werkloos worden gesteld. 

Melding RVA

Elektronisch via https://www.socialezekerheid.be, rubriek Werkgevers > Sociale risico's > Tijdelijke werkloosheid en validatieboek of via gestructureerde berichten:

  • de eerste werkdag na de dag van de technische stoornis de melding van de datum en aard van de technische stoornis en de begindatum schorsing
  • 6 dagen na de dag van de technische stoornis de melding van de namen en de identificatienummers van de sociale zekerheid van de geschorste werklieden

Het valt aan te bevelen de werklieden op de hoogte te brengen, omdat er aan onverwittigde werklieden die zich aanbieden op het werk een dag loon verschuldigd is.

De aard van de technische stoornis dient aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, uiterlijk de vierde dag die de datum van de technische stoornis volgt, gemeld te worden.

Formulieren voor de werknemer 

ControleformulierC 3.2 A.

Betaalformulier C 3.2-WERKGEVER (mag vervangen worden door een elektronische aangifte). Vooraleer het betaalformulier af te geven vult de werkgever de identiteitsgegevens in en vermeldt hij het nummer van het betaalformulier in het papieren of elektronisch validatieboek.

Gratis via de dienst economaat van het werkloosheidsbureau van de RVA.

Opgelet! De werkgever die de melding aan de RVA niet of laattijdig verstuurt, moet de arbeiders hun normaal loon betalen tijdens een periode van zes dagen die aanvangt de eerste dag van het werkloos stellen. Dit betekent dat de werknemers maar tijdelijk werkloos gesteld kunnen worden vanaf de veertiende dag. Vanaf 1 oktober 2012 is de werkgever verplicht om naast de melding van een periode tijdelijke werkloosheid, iedere maand de eerste effectieve dag van tijdelijke werkloosheid voor iedere werknemer mee te delen aan de RVA. Deze melding kan gebeuren via www.socialezekerheid.be op de dag zelf, de gewone activiteitsdag ervoor of erna. De werknemers waarvoor in een bepaalde maand geen eerste effectieve werkloosheidsdag werd meegedeeld aan de RVA kunnen vanaf deze datum niet langer werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor de dagen van tijdelijke werkloosheid van de maand.[3] 

[1] Art. 49 Arbeidsovereenkomstenwet.

[2] P. HUMBLET, R. JANVIER, W. RAUWS en M. RIGAUX, Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 184.

[3] KB 20 september 2012 tot uitvoering van hoofdstuk 2 van titel 4 van de Programmawet van 22 juni 2012, BS 4 oktober 2012.