Sectoraal Pensioenplan

Sinds 1 januari 2008, genieten al de arbeiders van de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg een aanvullend pensioenplan naast het wettelijk pensioen. Het sectoraal pensioenstelsel werd vastgelegd in de CAO van 25 juni 2008[1]. Het sectoraal pensioenplan voorziet naast de opbouw van een bijkomend pensioen eveneens in een solidariteitsluik[2].

Inrichter

Het Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten (Sociaal Fonds) wordt als inrichter van het sectoraal pensioenplan aangeduid (zie nuttige adressen)[3].

Financiering

De jaarlijkse premies - zowel voor het pensioenluik als voor het solidariteitsluik - worden gefinancierd door het Sociaal Fonds[4]. De werknemer wordt jaarlijks op de hoogte gebracht van de bijdragen en van de opgebouwde reserves door middel van een pensioenfiche overgemaakt door het Sociaal Fonds.

Aansluiting

De aansluiting bij de solidariteitstoezegging is verplicht voor alle arbeiders van de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg in dienst vanaf 1 januari 2008[5].

Zijn echter uitgesloten van het sectoraal pensioen plan de volgende categorieën[6]:

  • de personen tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid;
  • de personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal door of met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinspannings- en omscholingsprogramma;
  • de arbeiders die al een wettelijk rustpensioen ontvangen maar hun activiteiten blijven uitoefenen in het kader van de toegelaten arbeid als gepensioneerde zonder schorsing van het wettelijk rustpensioen.

De aansluiting gebeurt op de datum van indiensttreding.

Pensioentoezegging

Bedrag

Het Sociaal Fonds Bus & Car verbindt zich ertoe de volgende bijdrage op de sectorale pensioenrekening van elke arbeider bij de verzekeringsmaatschappij AG Insurance nv te betalen per jaar per aangeslotene ter financiering van de pensioen toezegging:

  • 210 euro x het werktijdregime van de aangeslotene voor de jaren 2011 en 2012[7];
  • 210 euro x het werktijdregime van de aangeslotene voor 2013 en 2014.

De berekening van het werktijdregime van de aangeslotene wordt beschreven in bijlage 1 van het pensioenreglement.

Bovenvermelde bijdrage is exclusief de toepasselijke kosten, taksen en sociale zekerheidsbijdragen.

Opgelet! De jaarlijkse bijdrage van 144 euro, geldt voor voltijds tewerkgesteld arbeiders, die het ganse jaar arbeidsprestaties geleverd hebben. Voor deeltijdsen geldt dit bedrag pro rata de tewerkstellingstijd (vb. halftijds bedraagt dit 72 euro/jaar). Indien niet het volledige jaar arbeidsprestaties geleverd worden, bv. als gevolg van ziekte, wordt de bijdrage eveneens verminderd.

Het rendement van de pensioentoezegging is gelijk aan de som van de intrestvoet en van de eventuele winstdeelname toegekend door de pensioeninstelling aan de individuele rekeningen.

Bijgevolg zal de arbeider, voor het jaar 2013, op de datum van de pensionering, een bedrag van 144 euro per gewerkt kalenderjaar ontvangen, plus de intrest op dit bedrag[8].

Beheer

Het beheer van de pensioentoezegging wordt toevertrouwd aan AG Insurance nv[9].

AG Insurance nv

Emiel Jacqmainlaan, 53

1000 BRUSSEL

Solidariteitstoezegging

Prestaties

Het pensioenplan voorziet in een solidariteitsluik dat vier prestaties omvat[10]:

  • Dekking overlijden

In geval van overlijden van de arbeider vóór de voorziene pensioendatum wordt aan de erfgenamen een kapitaal van 1.500 euro uitgekeerd bovenop het reeds gespaarde pensioenbedrag. Dit kapitaal van 1.500 euro wordt berekend pro rata het arbeidsregime (voltijds-deeltijds).

  • Dekking premievrijstelling

Wanneer de arbeider als gevolg van een ziekte of een ongeval volledig arbeidsongeschikt is gedurende een ononderbroken periode van een jaar, wordt de jaarlijkse pensioenpremie van 144 euro, (pro rata voor deeltijdsen) toch verder gestort in het pensioenplan.

  • Dekking invaliditeit

Ingeval van volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van ten minste 180 kalenderdagen ontvangt de betrokkene een vergoeding van 500 euro (pro rata voor deeltijdsen).

Het bedrag dat al gespaard is voor het aanvullend pensioen wordt betaald op de dag van de pensionering.

Opgelet! Deze uitkering wordt slechts één maal toegekend in de loopbaan van de aangeslotene.

  • Dekking werkloosheid

Indien de arbeider tijdelijk werkloos is (o.m. omwille van economische redenen, slecht weer,...) wordt de jaarlijkse premie van 144 euro (pro rata voor deeltijdsen) verder gestort.

Financiering

De bijdrage voor de financiering van de solidariteitstoezegging bedraagt per aangeslotene: 25 euro per jaar x het werktijdregime van de aangeslotene. De berekening van het werktijdregime wordt beschreven in bijlage 1 van het solidariteitsreglement.

Bovenvermelde bijdrage is exclusief de toepasselijke kosten, taksen en sociale zekerheid.

Beheer

Het beheer van het solidariteitsplan wordt toevertrouwd aan het Solidariteitsfonds Car & Bus, Fonds voor Bestaanszekerheid.

Solidariteitsfonds Car & Bus

Metrologielaan, 8

1130 BRUSSEL

Formaliteiten voor de uitbetaling van het pensioen

Indien de arbeider op 65 jaar op pensioen gaat wordt automatisch een aanvraagformulier naar de arbeider opgestuurd. Hij hoeft dus niets doen.

Indien de arbeider voor zijn 65 jaar met pensioen of met brugpensioen gaat, moet de arbeider zelf een formulier aanvragen bij het Sociaal Fonds[11].

Situatie waarbij de arbeider niet langer in de sector werkt

Het bedrag dat op de pensioenrekening van de arbeider staat is verworven. Dit bedrag kan enkel op de dag van de definitieve pensionering worden opgenomen. De wet laat niet toe dat dit spaargeld opgenomen wordt voor het 60ste levensjaar[12].

Uittreding uit het sectoraal pensioenplan

De aansluiting bij het sectoraal pensioenplan eindigt op de dag dat de arbeider de sector verlaat, hetzij om te gaan werken in een andere sector, hetzij om met pensioen of met brugpensioen te gaan, hetzij bij overlijden[13].


[1] CAO 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 16 december 2008, BS 20 januari 2009 (CAO 25 juni 2008). Zie ook CAO 3 juli 2009, CAO 26 november 2009 en CAO 20 januari 2011 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer.

[2] Het solidariteitsluik biedt bijkomende voordelen, zie punt E.

[3] Art. 4 CAO 25 juni 2008.

[4] Art. 7 CAO 25 juni 2008.

[5] Art. 11 CAO 25 juni 2008.

[6] Art. 1, § 2 CAO 25 juni 2008.

[7] In 2009 werd het bedrag van 100 euro éénmalig verdubbeld overeenkomstig de CAO 26 november 2009.

[8] Art. 2 CAO van 20 oktober 2011 gesloten in het paritair comité voor het vervoer en de logistiek tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer.

[9] Art. 5 CAO 25 juni 2008.

[10] CAO 25 juni 2008 (bijlage 2).

[11] CAO 25 juni 2008 (zie bijlage 1).

[12] CAO 25 juni 2008 (zie bijlage 1).

[13] CAO 25 juni 2008 (zie bijlage 1).