Rijgeschiktheidsattest

Reglementering

Het KB betreffende het rijbewijs[1] voorziet de volgende mogelijkheden om een rijgeschiktheidsattest te bekomen:

1. via de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II Victor Hortaplein, 40 - bus 10
1060 BRUSSEL
Tel: (02) 524.96.27

2. via een arbeidsgeneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst. De lijst van de erkende Arbeidsgeneeskundige Diensten is beschikbaar op het secretariaat FBAA (02/245.35.70)

3. via een geneesheer van:

  • de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB);
  • het Office Communautaire et Régional de la Formation
    professionnelle et de l'Emploi (FOREM);
  • de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS).

4. via een medisch onderzoek uitgevoerd door de militaire overheid met voorlegging van een voor eensluidend verklaard afschrift van een geldig rijgeschiktheidsattest dat door deze autoriteit werd afgegeven

5. via een geneesheer van een PMS-centrum

6. via een medisch onderzoek uitgevoerd door de medische dienst van de federale politie

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet gebeuren met een aanvraagformulier dat moet worden gericht aan:

1. bij een medisch onderzoek via de Administratieve Gezondheidsdienst:

Bestuur medische expertise (Medex)
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUSSEL
Contact center:(02) 524.97.97
Mail: medex@health.fgov.be
Fax: (02)/524.75.00

2. bij een medisch onderzoek via een Arbeidsgeneesheer:

FOD Vervoer en Mobiliteit
Directie D2, Dienst Geneeskundige Schifting,
Vooruitgangstraat, 56
1210 BRUSSEL
Tel: (02) 277.38.49

Opgelet! Het formulier moet ingevuld worden door aanvrager en arbeidsgeneesheer en voorzien zijn van stempel en handtekening van de werkgever.

3. bij een medisch onderzoek via VDAB, FOREM, BGDA of PMS-centrum:

FOD Vervoer en Mobiliteit
Directie D2, Dienst Geneeskundige Schifting,
Vooruitgangstraat, 56
1210 BRUSSEL
Tel: (02) 277.38.49

4. bij een getuigschrift afgegeven door de militaire overheid:

FOD Vervoer en Mobiliteit
Directie D2, Dienst Geneeskundige Schifting,
Vooruitgangstraat, 56
1210 BRUSSEL
Tel: (02) 277.38.49

5. bij een medisch onderzoek via de medische dienst van de federale politie:

FOD Vervoer en Mobiliteit
Directie D2, Dienst Geneeskundige Schifting,
Vooruitgangstraat, 56
1210 BRUSSEL
Tel: (02) 277.38.49

Geldigheidsduur

5 jaar of voor een kortere duur, indien de geneesheer het rijgeschiktheidsattest verleent voor een kortere periode.[2]

Duplicaten

Voor de bewijzen van medische schifting die verloren geraakt, gestolen, beschadigd, onleesbaar of teniet gegaan zijn of in geval van adreswijziging moet een aanvraag tot duplicaat ingediend worden bij het FOD Mobiliteit en Vervoer.

[1] KB 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998.

[2] Art. 64 KB 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, BS 10 mei 2007.