Opleiding van de bedienden

Bedienden > Opleiding van de bedienden

A. Toekenning van opleidingsdagen

In de ondernemingen met 20 of meer bedienden biedt de werkgever een gemiddelde van 5 opleidingsdagen per VTE aan tijdens de periode die loopt vanaf 01/01/20 t.e.m. 31/12/21.

In de ondernemingen met minder dan 20 bedienden biedt de werkgever een gemiddelde van 4 opleidingsdagen per VTE aan tijdens de periode die loopt vanaf 01/01/20 t.e.m. 31/12/21.

Met opleidingen worden zowel formele als informele opleidingen bedoeld.

Daarnaast wordt voor elk bediende een aanvullend recht op 1 dag beroepsopleiding geopend voor diezelfde periode. Deze opleiding moet 's avonds of tijdens het weekend gevolgd worden en buiten de arbeidstijd vallen.

Aan de deeltijdse bedienden worden de opleidingsdagen prorata hun tewerkstellingsregime toegekend.

Het recht op opleiding geldt niet voor de bedienden die zijn aangeworven met een overeenkomst voor een bepaalde duur van 1 jaar of minder.

De aanvullende opleidingsdag is een beroepsopleiding die door CEVORA wordt gegeven. Om van die opleidingsdag te genieten, moet de bediende zich wenden tot CEVORA. Per volledige opleidingsdag die hij volgt, ontvangt de bediende vanwege CEVORA een premie van 40 EUR als forfaitaire tegemoetkoming in zijn verplaatsings- en opleidingskosten. Deze opleidingsdag wordt niet als arbeidstijd beschouwd en wordt niet als zodanig bezoldigd. Daarenboven komt deze opleidingsdag niet in aanmerking voor het betaald educatief verlof.

Met uitzondering van deze aanvullende dagopleiding worden alle opleidingsdagen aangeboden tijdens de werkuren. Indien de opleiding plaats vindt buiten de werkuren, moet de werkgever aan de bediende een gelijke compensatie in arbeidstijd toekennen. De verplaatsingskosten van de bediende van en naar de opleiding komen ten laste van de werkgever. 

B. Te volgen procedure

Ondernemingen met 20 of meer bedienden met vakbondsafvaardiging kunnen tussen 1/1/2020 en 30/06/2020 een bedrijfseigen opleidingsplan opstellen waarin zij volledig autonoom de modaliteiten van de opleiding kunnen bepalen. Dit plan moet de instemming krijgen van de meerderheid van de vakbondsafvaardiging en moet geregistreerd worden bij het Sociaal Fonds voor de bedienden. Indien met de syndicale delegatie geen opleidingsplan kan worden afgesproken, kan het suppletief opleidingsplan van CEVORA onderschreven worden en geregistreerd worden bij het Sociaal Fonds. In dat geval worden 4 van de opleidingsdagen individuele opleidingsdagen. Dit geldt eveneens, wanneer noch een bedrijfseigen noch een suppletief opleidingsplan van toepassing is.

Ondernemingen met 20 of meer bedienden zonder vakbondsafvaardiging kunnen het suppletief opleidingsplan van CEVORA onderschrijven en laten registreren bij het Sociaal Fonds. Het plan wordt uitgehangen in het bedrijf. In dat geval zijn 2 van de opleidingsdagen individuele opleidingsdagen. Indien geen suppletief opleidingsplan wordt geregistreerd, zijn 3 van de opleidingsdagen individuele opleidingsdagen. Bedrijven zonder vakbondsafvaardiging kunnen eveneens tot de sectorale CAO toetreden door een schriftelijke verbintenis aan te gaan dat het recht op opleiding zal gerealiseerd worden via CEVORA-opleidingen.

Voor ondernemingen met minder dan 20 bedienden zijn 2 van de opleidingsdagen individuele opleidingsdagen. Ook deze bedrijven kunnen tot de sectorale CAO toetreden door een schriftelijke verbintenis aan te gaan dat het recht op opleiding zal gerealiseerd worden via CEVORA-opleidingen.

De registratie van de opleidingsplannen of opleidingsverbintenissen moet gebeuren tussen 1/1/2020 en 31/12/2020. De registratie van het opleidingsplan bij CEVORA is zeer belangrijk, omdat de onderneming in dat geval een beroep kan doen op financiële tegemoetkomingen van CEVORA.

De bediende kan het recht op een individuele opleidingsdag activeren door zelf tegen uiterlijk 30/06/2021 aan de werkgever een schriftelijk voorstel te doen binnen het aanbod van CEVORA. De werkgever kan dit weigeren, indien hij niet akkoord is met de inhoud/timing of indien de bediende reeds voldoende opleidingen heeft gekregen.

Bij weigering door de werkgever en bij afwezigheid van een tegenvoorstel tegen uiterlijk 31/12/2021, kan de bediende de niet-toegekende individuele opleidingsdagen opnemen onder de vorm van opleidingen georganiseerd door CEVORA en dit uiterlijk tegen 30/06/2022.

Meer info hierover op www.sfonds200.be .