Opleiding van de bedienden

A. Toekenning van opleidingsdagen

De werkgevers verbinden zich ertoe twee opleidingsdagen toe te kennen voor de periode die aanvangt op 01/01/18 en afloopt op 31/12/18. In principe worden de opleidingen aangeboden tijdens de werkuren. Als de opleiding plaatsvindt buiten de werkuren, moet de werkgever de bediende een compensatie toekennen gelijk aan de arbeidstijd. De verplaatsingskosten van de bediende van of naar de plaats van opleiding vallen ten laste van de werkgever.

Bovendien wordt voor elke bediende een aanvullend recht van 1 dag beroepsopleiding per jaar voor diezelfde periode geopend. Per volledige opleidingsdag die hij krijgt ontvangt de bediende van de CEVORA een premie van 40 euro als forfaitaire tegemoetkoming in de verplaatsings- en opleidingskosten. Deze opleidingsdag wordt niet beschouwd als arbeidstijd, wordt niet dusdanig verloond en komt niet in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Enkele verduidelijkingen:

  • deeltijds bedienden genieten opleidingsdagen evenredig met hun prestaties.
  • Bedienden die in opzeg zijn en die aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, genieten geen opleidingsrecht.
  • De opleiding wordt aangeboden door CEVORA of het betreft een opleiding erkend door deze instantie.

B. Te volgen procedure

De werkgever moet 2 vormingsdagen aanbieden vóór 01/06/18. Als hij dat niet doet, moet de bediende een schriftelijke aanvraag doen vóór 01/09/18. In dit geval is de werkgever verplicht om de bediende vóór 01/10/18 schriftelijk te melden hoe en wanneer hij zijn opleidingsdagen aanbiedt. Niet-toegekende opleidingsdagen worden door de werknemer naar keuze opgenomen in de vorm van betaald verlof of van opleidingsdagen die hij mag kiezen uit het opleidingsaanbod van CEVORA.

In het kader van de twee aan te bieden opleidingsdagen moet het bedrijf een opleidingsplan opstellen. Het bedrijf heeft de mogelijkheid toe te treden tot het suppletief plan opgesteld door CEVORA. Als het bedrijf al toegetreden is tot het plan, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het jaar 2018. Het opleidingsplan moet uitgehangen worden in het bedrijf.

Bedrijven kunnen ook toetreden tot de sector CAO door een schriftelijke verbintenis waarin staat dat het opleidingsrecht gerealiseerd zal worden in het kader van de CEVORA-opleidingen. Hiertoe moet het bedrijf zijn toetreding vóór 31/03/18 laten registreren bij het Sociaal Fonds door middel van een formulier dat door het Sociaal Fonds ter beschikking wordt gesteld.

Het opleidingsplan moet geregistreerd worden om een beroep te kunnen doen op de financiële tegemoetkomingen van CEVORA, of toelaten dat opleidingsdagen bijvoorbeeld van de ene bediende naar de andere worden overgedragen.

Meer informatie hierover op https://www.sfonds200.be/sociaal-fonds.