Kort Verzuim

Een werknemer heeft het recht om met behoud van zijn loon bij de onderstaande gebeurtenissen of verplichtingen, van het werk afwezig te blijven:

 • ter gelegenheid van familiegebeurtenissen;
 • voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten.

Deze korte periodes van afwezigheid worden kort verzuim of klein verlet genoemd.

Sectorale regeling

De algemene wetgeving bepaalt voor welke gebeurtenissen of verplichtingen de werknemer afwezig mag zijn en hoelang deze afwezigheid mag duren. Een sectorale regeling kan echter in een gunstigere regeling voorzien. In de onderstaande tabel een overzicht van de sectorale regeling van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg[1]:

Geregeld vervoer

 • huwelijk van de werknemer: 3 werkdagen;
 • plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgen(o)ot(e): Een effectieve dag te kiezen door de werknemer de vorige dag of de volgende dag van het feest als dit op een gewone dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag plaats heeft;
 • deelneming van een kind van de werknemer of zijn echtgen(o)ot(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd: een effectieve dag te kiezen door de werknemer de vorige dag of de volgende dag van het feest als dit op een gewone dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag plaats heeft;
 • verhuizing van de werknemer, op voorwaarde dat er effectief een verandering van woonplaats plaats heeft en dat eenmaal per jaar: 1 werkdag en;
 • wettelijke adoptie van een kind: 1 werkdag. 

Ongeregeld vervoer

 • huwelijk van de werknemer: 3 werkdagen;
 • plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgen(o)ot(e): een effectieve dag te kiezen door de werknemer de vorige dag of de volgende dag van het feest als dit op een gewone dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag plaats heeft; 
 • deelnemeing van een kind van de werknemer of zijn echtgen(o)ot(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd: een effectieve dag te kiezen door de werknemer de vorige dag of de volgende dag van het feest als dit op een gewone dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag plaats heeft; 
 • verhuizing van de werknemer op voorwaarde dat er effectief een verandering van woonplaats plaats heeft en dat eenmaal per jaar: 1 werkdag en;
 • wettelijke adoptie van een kind: /

Bijzonder geregeld vervoer

 • huwelijk van de werknemer: 3 werkdagen; 
 • plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgen(o)ot(e): een effectieve dag te kiezen door de werknemer de vorige dag of de volgende dag van het feest als dit op een gewone dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag plaats heeft; 
 • deelneming van een kind van de werknemer of zijn echtgen(o)ot(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd; een effectieve dag te kiezen door de werknemer de vorige dag of de volgende dag van het feest als dit op een gewone dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag plaats heeft; 
 • verhuizing van de werknemer op voorwaarde dat er effectief een verandering van woonplaats plaats heeft en dat eenmaal per jaar: 1 werkdag en; 
 • wettelijke adoptie van een kind: /

Algemene regeling

Naast de bovenstaande sectorspecifieke regeling, dient eveneens rekening gehouden worden met de algemene wetgeving, vastgelegd in het KB 28 augustus 1963[2], aangevuld door CAO nr. 16 van 24 oktober 1974[3]. Een overzicht van de algemene regeling:

 • Huwelijk van de werknemer: 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week
 • Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgen(o)ot(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder of van een kleinkind van de werknemer: De dag van het huwelijk. De werknemer heeft de keuze tussen de dag van het burgerlijk of de dag van het kerkelijk huwelijk
 • Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgen(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer: De dag van de plechtigheid
 • De geboorte van een kind van de werknemer zo de afstamming van dit kind langs zijn zijde vaststaat (vaderschapsverlof): 10 dagen door de werknemer, door hem te kiezen binnen vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling[4].
 • Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgen(o)ot(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer: 3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van de overgrootvader, van de overgrootmoeder, het achterkleinkind, de schoonzoon of de schoondochter die bij de werknemer inwoont. De schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder van de echtgen(o)ot(e) van de werknemer worden gelijkgesteld met de schoonbroer; de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader en de overgrootmoeder van de werknemer: 2 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van de overgrootvader, van de overgrootmoeder, van een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont. De schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de echtgen(o)ot(e) van de werknemer worden gelijkgesteld met de schoonbroer; de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de werknemer: De dag van de begrafenis
 • Plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd van een kind (eigen of van de echtgenoot): De dag van de plechtigheid
 • Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: De nodige tijd met een maximum van 1 dag
 • Deelneming van een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de rechtbank.: De nodige tijd met een maximum van 5 dagen
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: De nodige tijd
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europees Parlement: De nodige tijd met een maximum van 5 dagen
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.: De nodige tijd met een maximum van 5 dagen
 • Onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het kader van een adoptie: Het recht op adoptieverlof bedraagt maximum 6 weken, zo het kind bij het begin van het adoptieverlof de leeftijd van drie jaar niet heeft bereikt, en maximum 4 weken, zo het kind wel de leeftijd van drie jaar heeft bereikt. De maximumduur van het adoptieverlof wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid[5]

Op 17 november 1999 werd op de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 74[6] afgesloten die de wettelijk samenwonenden gelijk stelt met de echtgeno(o)t(e) van de werknemer voor wat betreft het recht op kort verzuim. Deze overeenkomst is van toepassing vanaf 1 januari 2000.

Werknemers die gebruik maken van hun recht op vaderschapsverlof genieten ontslagbescherming. Dit betekent dat de werkgever geen handelingen mag stellen die ertoe strekken eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer die gebruik maakt van zijn recht op vaderschapsverlof, behalve om redenen die vreemd zijn aan de opname van het vaderschapsverlof. Indien de werkgever geen geldige reden kan voorleggen, of als blijkt dat het ontslag verband houdt met het vaderschapsverlof, dan moet hij bovenop de normale verbrekingsvergoeding een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan drie maanden brutoloon. De beschermingsperiode gaat in op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever en eindigt drie maanden na die kennisgeving[7].


[1] CAO 26 juni 1974 betreffende het kort verzuim; CAO 18 november 1976 kort verzuim.

[2] KB 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, BS 11 september 1963.

[3] CAO nr. 16 van 24 oktober 1974 betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen, algemeen verbindend verklaard bij KB 3 december 1974, BS 23 januari 1975.

[4] Art. 30, § 2 eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet. Tijdens de eerste drie dagen afwezigheid geniet de werknemer het behoud van zijn loon, de volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering via het ziekenfonds. De tien dagen afwezigheid moeten niet in één keer worden opgenomen, maar zijn vrij op te nemen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling.

[5] Zie art. 30ter, derde lid Arbeidsovereenkomstenwet.

[6] CAO nr. 74 van 17 november 1999 betreffende het behoud van het normaal loon van de wettelijk samenwonende werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen, algemeen verbindend verklaard bij KB 7 februari 2000, BS 24 februari 2000.

[7] Art. 30, § 4 Arbeidsovereenkomstenwet.