Inhoud

Sociale Balans > Inhoud

De sociale balans volgens het volledig model (bijlage 1) bestaat uit drie delen:

  • I : Staat van de tewerkgestelde personen
  • II : Tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar
  • III : Inlichtingen over opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar.

Staat van de tewerkgestelde personen

De staat van de tewerkgestelde personen is een overzicht van de werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister en bevat de volgende gegevens :

1. voor de betrokken periode :

  • het gemiddelde aantal voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten van het boekjaar en van het vorige boekjaar;
  • het aantal gepresteerde uren van de voltijdse en deeltijdse werknemers tijdens het boekjaar en het totale aantal gepresteerde uren van het boekjaar en van het vorige boekjaar;
  • de personeelskosten van de voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en de totale personeelskosten van het boekjaar en het vorige boekjaar;
  • het totaal van de voordelen bovenop het loon van het boekjaar en het vorige boekjaar.

Deze laatste twee rubrieken moeten niet ingevuld worden wanneer het gaat om één enkele persoon.

Opgelet! De gegevens opgesomd in bovenstaande rubrieken worden uitgesplitst volgens het geslacht van de werknemers. Ingeval het aantal betrokken werknemers minder dan drie bedraagt of gelijk aan drie is, moet de rubriek niet worden uitgesplitst.[1]

2. op de afsluitingsdatum van het boekjaar :

Het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de arbeidsovereenkomst, volgens het geslacht en volgens de beroepscategorie.

Wat de uitzendkrachten en de ter beschikking van de vennootschap gestelde personen betreft, vermeldt deze staat voor het betrokken boekjaar en voor beide categorieën afzonderlijk, het gemiddelde aantal, het aantal gepresteerde uren en de kosten voor de onderneming.

Tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar

Het gaat over de in- en uittredingen van het personeel. Voor de intredingen, nieuwe werknemers ingeschreven in het personeelsregister, dienen de inlichtingen opgesplitst te worden volgens de aard van de overeenkomst,. Voor de uittredingen wordt de informatie verdeeld volgens de aard van de overeenkomst, en de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (pensioen, brugpensioen, afdanking en andere reden).


Inlichtingen over de opleiding van werknemers

De sociale balans maakt een onderscheid tussen de voortgezette en de initiële opleidingen.

Onder voortgezette opleiding verstaat men een opleiding die op voorhand gepland werd en die tot doel heeft de kennis van de werknemers te vergroten of hun vaardigheden te verbeteren.

Deze voortgezette opleiding wordt nog eens onderverdeeld in formele opleiding enerzijds en minder formele en informele opleiding anderzijds.

Onder formele opleiding verstaat men door lesgevers of sprekers ontwikkelde cursussen en stages. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie door een opleider of opleidingsinstelling. Ze gaan door op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is ( bv. een apart cursuslokaal)

Ze richten zich tot een groep cursisten en vaak wordt een attest verstrekt dat de opleiding gevolgd werd. Deze opleidingen kunnen georganiseerd worden door de onderneming zelf of door externen.

Een opleiding wordt beschouwd als intern wanneer ze ontwikkeld en beheerd wordt door de onderneming zelf ook indien de opleiding fysisch plaatsvindt buiten de onderneming. A contrario, wordt een opleiding beschouwd als extern wanneer ze ontwikkeld en beheerd wordt door een organisme dat geen deel uitmaakt van de onderneming ook indien de opleiding fysisch plaatsvindt binnen de onderneming.

Onder minder formele en informele opleiding verstaat men de vorming die rechtstreeks betrekking heeft op het werk. Zij wordt gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie, een inhoud die gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de werknemer en een rechtstreeks verband met het werk en de werkplek.

Hieronder vallen o.m. de on-the-job-training, het begeleiderschap, de coaching en het verwerven van knowhow en het bijwonen van seminaries, beurzen en lezingen. Een typisch voorbeeld van een informele opleiding in onze sector zijn bvb. de lijnverkenningen in het geregeld vervoer.

Een initiële beroepsopleiding is een opleiding die gegeven wordt aan personen die reeds werken in de onderneming in het kader van alternerend leren en werken met als doel een officieel erkend diploma of certificaat te behalen. De duur van de opleiding bedraagt minstens zes maanden. Een IBO (Individuele BeroepsOpleiding) komt hiervoor in aanmerking.

[1] Art. 91, punt B, I, tweede lid, 1° KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 6 februari 2001.