Risico Inventarisering & Evaluatie

Hulp bij de inventarisering en evaluatie van risico's op het werk

Elk onderneming is wettelijk verplicht een inventaris en evaluatie van de risico's op te stellen. Deze analyse moet de huidige toestand beschrijven van de arbeidsomstandigheden en van het welzijn op het werk. De doelstelling is om op systematische en permanente wijze de gevaren en de risicofactoren te identificeren en het risico te evalueren om zo de voorzorgsmaatregelen te bepalen.

Welzijn is een plicht

De wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk verplicht de werkgever om de nodige maatregelen te nemen om het welzijn binnen zijn onderneming te bevorderen. Om hierin te slagen dient hij een inventaris en evaluatie van de risico's op te stellen, kortom het IER genoemd. Deze is geen doel op zich maar een efficiënt middel om arbeidsongevallen en -ziekten te voorkomen.

Een checklist aangepast aan de sector

Voor de werkgever is het opstellen van een dergelijke risicoanalyse geen evidente zaak. De wetgeving terzake is immers complex en uitgebreid. Daarom heeft het ICB, in samenwerking met Securex, een hulpmiddel ontwikkeld voor de inventaris en evaluatie van de algemene risico's die in uw onderneming kunnen voorkomen maar ook van de risico's specifiek voor de sector van de autocar en de autobus. Dit hulpmiddel bestaat uit een checklist ingedeeld in fiches die per thema worden gegroepeerd. Deze fiches behandelen de algemene aspecten van het welzijn op het werk. Ook meer specifieke risico's verbonden aan het kantoorwerk (ergonomie, stress,..), aan het garagewerk (veiligheid bij de hantering van de werktuigen en producten,...) en aan het werk van chauffeur (wegongevallen, professionele psychosociale last, opleidingen,...)komen aan bod.

Elke fiche, verbonden aan een welbepaald thema, geeft een beknopt overzicht van de wettelijke verplichtingen en biedt de werkgever zo de mogelijkheid om alle risico's die aanwezig kunnen zijn in zijn onderneming, te identificiëren. Zo kan de werkgever alle vastgestelde zaken die niet conform zijn met de wettelijke verplichtingen terzake noteren. De checklist gaat nog een stap verder door aan de werkgever praktische adviezen voor ieder thema te geven. Deze adviezen helpen de werkgever om maatregelen te treffen om niet alleen eventuele bestaande risico's op een efficiënte wijze weg te werken maar ook om preventief op te treden.

Dit document wil dus een efficiënt werktuig zijn dat het mogelijk maakt om het risico-dossier van de onderneming op te stellen.

De hulp bij de inventaris en evaluatie van de risico's kan hier gedownload worden