Hospitalisatieverzekering

Definitie

Het Sociaal Fonds heeft een hospitalisatieverzekering uitgewerkt ten voordele van de arbeiders uit onze sector. Deze is van toepassing sinds 1 april 2010[1]. De daaraan verbonden kostprijs wordt volledig gedragen door het Sociaal Fonds (100 euro per werknemer per jaar).

Beheer

Het beheer van de verzekering wordt toevertrouwd aan de verzekeringsmaatschappij AG Insurance nv.

AG Insurance nv
Emiel Jacqmainlaan, 53 B
1000 BRUSSEL
Tel: (02) 664.11.77

Het contractnummer van de hospitalisatieverzekering is M700. Dit nummer dient in elke briefwisseling met de beheerder AG Insurance nv vermeld te worden.

Voorwaarden

Aansluitingsvoorwaarden

 • Voor werklieden in dienst op 1 april 2010

Het recht op de tussenkomst wordt op 1 april 2010 geopend indien deze werklieden:

 • sedert minstens zes maanden in dienst zijn op 1 april 2010;
 • in het 3de en het 4de kwartaal van 2009 minstens 50 prestatiedagen of hiermee gelijkgestelde dagen hebben geleverd.

De rechthebbenden dienen aan de twee voormelde voorwaarden te voldoen[2].

 • Voor werklieden die na 1 april 2010 in dienst traden of op die datum niet sedert minstens 6 maanden in dienst zijn.

Het recht op de tussenkomst wordt geopend vanaf de 1ste van de maand voorafgaand aan de datum waarop deze werklieden sedert minstens zes maanden in dienst zijn in de sector indien deze werklieden:

 • sedert minstens zes maanden in dienst zijn in de sector;
 • tijdens deze zes maanden minstens 50 prestatiedagen of gelijkgestelde dagen hebben geleverd[3].

Voorwaarden voor het behouden van het recht

Om het recht op de tussenkomst van de sectorale hospitalisatieverzekering te behouden, moeten de werklieden tijdens het voorbije kalenderjaar minstens 100 prestatiedagen of hiermee gelijkgestelde dagen hebben geleverd, behalve indien dat kalenderjaar het jaar van aansluiting was[4].

Voorwaarden om het recht opnieuw te verwerven

Om het recht op de tussenkomst van de sectorale hospitalisatieverzekering opnieuw te verwerven na het verlies ervan, moeten de werklieden·:

 • zes maanden in dienst zijn in de sector;
 • tijdens deze zes maanden minstens 50 prestatiedagen of hiermee gelijkgestelde dagen hebben geleverd.

Einde van het recht op tussenkomst van de verzekering

Het recht op de tussenkomst van de sectorale hospitalisatieverzekering eindigt de eerste van de maand voorafgaand aan de datum waarop de betrokken arbeider zes maanden uit dienst is in de sector.

Toepassingsgebied van de verzekering

 • Tussenkomst bij hospitalisatie :

De verzekering voorziet in een onbeperkte terugbetaling (zonder vrijstelling!) van de medische kosten bij ziekenhuisopnames in een twee- of meerpersoonskamer (geen dekking bij opname in een éénpersoonskamer).

 • Tussenkomst voor ambulante medische kosten :

De verzekering voorziet in een onbeperkte terugbetaling voor de ambulante medische kosten in een periode van twee maanden vóór de ziekenhuisopname tot zes maanden na de ziekenhuisopname.

 • Tussenkomst in de ambulante medische kosten in geval van « zware ziekten »:

Dankzij de bijkomende waarborg " zware ziekten" worden ook de kosten terugbetaald die gemaakt worden naar aanleiding van de behandeling van 31 zware ziekten (lijst terug te vinden op de website van het Sociaal Fonds). Voor deze waarborg zware ziekten geldt echter per aangeslotene en per jaar een vrijstelling van 75 euro en een algemeen terugbetalingsplafond van 2.500 euro.

Territoriale bevoegdheid van de verzekering

De hospitalisatieverzekering geldt wereldwijd.

Modaliteiten van de tussenkomst

De modaliteiten van de tussenkomst liggen vervat in het Medisch Plan Arbeiders Bus & Car afgesloten tussen het Sociaal Fonds en AG Insurance nv.

Derde betalersysteem

Elke aangeslotene bij de hospitalisatieverzekering kan, in geval van hospitalisatie in België, een beroep doen op het systeem van de derdebetaler georganiseerd door de beheerder via " Service Center" Medi-Assistance[5].

Bij een hospitalisatie kan het derdebetalersysteem worden aangevraagd via het telefoonnummer vermeld op de Medi-Assistancekaart. In geval van voorziene hospitalisatie kan door opgave van dat telefoonnummer, een voucher aangevraagd worden. Op die manier worden alle medische kosten in verband met die hospitalisatie rechtstreeks aan AG Insurance nv gefactureerd.

Met Medi-Assistance Online www.agemployeebenefits.be, kan de hospitalisatie online aangeven worden en de derdebetalingsregeling aangevraagd worden. Het invulformulier voor de online aangifte https://secure.mediassistance.aginsurance.be.

Raadpleeg het stappenplan voor verdere informatie:

Stappenplan Medi-assistance online

In geval van onvoorziene en dringende hospitalisatie moet de kaart aan de receptie van het hospitaal voorgelegd worden.

In het geval van ambulante zorgen voor een aandoening waarvoor er een hospitalisatie is geweest in de voorbije zes maanden of nog binnen de twee maanden zal volgen, of die verband houdt met één van de 31 zware ziekten (de lijst is terug te vinden op de website van het Sociaal Fonds) moet de arbeider zelf eerst de rekening betalen. Het deel van de kosten dat niet wordt terugbetaald door de mutualiteit kan dan via de hospitalisatieverzekering terug gevraagd worden. Het aangifteformulier vindt u eveneens op de website van het Sociaal Fonds.

Aansluiting gezinsleden

De gezinsleden van de arbeiders kunnen tegen betaling van een premie, van dezelfde verzekeringsvoorwaarden genieten. Voor de gezinsleden die ten laatste op de 31 augustus 2010 worden aangesloten, geldt voor de premie het volgend gereduceerd tarief:

 • 129,14 euro per jaar voor een volwassenen;
 • 51,66 euro per jaar voor kinderbijslaggerechtigde kinderen.

Voor de gezinsleden die aangesloten worden na 31 augustus 2010, wordt een supplement van 10% op deze premie aangerekend en wordt de aansluiting met 10 maanden verdaagd.

Het aansluitingsformulier voor de gezinsleden is beschikbaar op de website van het Sociaal Fonds. De aansluiting van de gezinsleden is uiteraard facultatief.

Individuele voortzetting van de verzekering

De verzekerde arbeiders beschikken in geval van verlies van het voordeel van de sectorale hospitalisatieverzekering over het recht om deze verzekering individueel voort te zetten zonder een bijkomend medisch onderzoek te moeten ondergaan noch een nieuwe medische vragenlijst te moeten invullen[6].

Voorwaarden

De verzekerde arbeider moet gedurende de twee jaren die aan het verlies van het voordeel voorafgaan, ononderbroken aangesloten geweest zijn bij één of meer opeenvolgende ziekteverzekeringsovereenkomsten, afgesloten bij een verzekeringsonderneming.

Bedrag van de premie

De premie die bij individuele voortzetting van de sectorale hospitalisatieverzekering door de rechthebbende werkman zal moeten betaald worden, is die van het individueel tarief in overeenstemming met zijn leeftijd op het moment van de aansluiting bij de individuele verzekering.

Formaliteiten

Het Sociaal Fonds bezorgt ten laatste 30 dagen na het verlies van het voordeel de volgende informatie schriftelijk of elektronisch aan de verzekerde arbeider[7]:

 • het precieze tijdstip van het verlies van dekking van de sectorale hospitalisatieverzekering;
 • de mogelijkheid om de verzekering individueel verder te zetten;
 • de contactgegevens van de verzekeraar;
 • de termijn van 30 dagen waarbinnen de verzekerde werkman het recht op individuele voortzetting kan uitoefenen.

[1] CAO 13 september 2010 met betrekking tot de sectorale hospitalisatieverzekering voor de werklieden van de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 12 januari 2011, BS 11 februari 2011 (CAO 13 september 2010).

[2] Art. 3, § 1 CAO 13 september 2010.

[3] Art. 3, § 4 CAO 13 september 2010.

[4] Art. 3, § 7 CAO 13 september 2010.

[5] Art. 5 CAO 13 september 2010.

[6] Art. 6 CAO 13 september 2010.

[7] Art. 6, § 3 CAO 13 september 2010.