Eindejaarspremie

Garagepersoneel > Eindejaarspremie

De eindejaarspremie 2017 bedraagt het uurloon van december x 38 x 52 : 12. Dit bedrag wordt verminderd met het voorschot van 74,39 euro (onder voorbehoud van wijzigingen) dat gestort wordt door het Sociaal Fonds op het bankrekeningnummer van de werknemer. Betalingsdatum van het voorschot: 15 december 2017.

Beschrijving - Garagepersoneel


Referentieperiode : 1 december van het vorige kalenderjaar tot 30 november van het lopende kalenderjaar

Betalingsdatum : Vóór 20 december van het lopende kalenderjaar

Anciënniteit werknemer : Ten minste 3 maanden

Gelijkgestelde perioden - Voor elke niet gelijkgestelde dag wordt de eindejaarspremie met 1/260ste verminderd

Alle gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst, behalve:

 • ziekte of ongeval van meer dan 30 kalenderdagen
 • arbeidsongeval of beroepsziekte na de eerste 12 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid
 • economische werkloosheid van meer dan 150 dagen per referteperiode

Naar rato eindejaarspremie

In de onderstaande gevallen is de eindejaarspremie gelijk aan 1/12 per maand tewerkstelling in de referteperiode, waarbij elke begonnen maand telt voor een volledige maand:

 • indiensttreding sedert ten minste 3 maanden, maar met minder dan 1 jaar anciënniteit in de onderneming op het einde van de referentieperiode
 • gepensioneerd of werkloos met bedrijfstoeslag[1] in de referentieperiode
 • ontslag door de werkgever (behalve om dringende reden)
 • overlijden van de werknemer tijdens de referteperiode
 • werknemer die vrijwillig de onderneming verlaat, terwijl het zich in een periode van economische werkloosheid bevindt
 • beëindiging arbeidsovereenkomst door een deeltijdse werknemer om meer uren tewerkgesteld te worden
 • werknemer met 10 jaar of meer anciënniteit in de onderneming die vrijwillig de onderneming verlaat
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht
 • Werk voor bepaalde duur (minstens 3 maanden): naar rato van de geleverde prestaties

Deeltijds werk: naar rato van de gepresteerde arbeidsduur

Verlies van het recht

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord en zonder een schriftelijke clausule omtrent de eindejaarspremie
 • Opzegging door de werknemer (behalve de bovenstaande gevallen) en niet meer in dienst op het einde van de referentieperiode
 • Ontslag om dringende reden


[1] Het vroegere brugpensioen.