Eindejaarspremie

Garagepersoneel > Eindejaarspremie

De eindejaarspremie bedraagt het uurloon van december van het lopende kalenderjaar x 38 x 52 : 12. Dit bedrag wordt verminderd met het voorschot van 74,39 € (onder voorbehoud van wijzigingen) dat gestort wordt door het Sociaal Fonds op het bankrekeningnummer van de werknemer. Betalingsdatum van het voorschot: half december.

Beschrijving - Garagepersoneel


Referentieperiode : 1 december van het vorige kalenderjaar tot 30 november van het lopende kalenderjaar

Betalingsdatum : Vóór 20 december van het lopende kalenderjaar

Anciënniteit werknemer : Ten minste 3 maanden

Gelijkgestelde perioden - Alle gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst, behalve:

 • Wegens gewone ziekte of ongeval wordt de gelijkstelling begrensd tot maximum 30 kalenderdag per referteperiode
 • Wegens arbeidsongeval of beroepsziekte wordt de gelijkstelling begrensd tot de eerste 12 maanden van de ononderbroken arbeidsongeschiktheid
 • Wegens economische werkloosheid wordt de gelijkstelling begrensd tot maximum  150 dagen per referteperiode

Voor elke niet gelijkgestelde dag wordt de eindejaarspremie met 1/260ste verminderd

Naar rato eindejaarspremie

In de onderstaande gevallen is de eindejaarspremie gelijk aan 1/12 per maand tewerkstelling in de referteperiode, waarbij elke begonnen maand telt voor een volledige maand:

 • indiensttreding sedert ten minste 3 maanden, maar met minder dan 1 jaar anciënniteit in de onderneming op het einde van de referentieperiode
 • gepensioneerd of werkloos met bedrijfstoeslag[1] in de referentieperiode
 • ontslag door de werkgever (behalve om dringende reden)
 • overlijden van de werknemer tijdens de referteperiode
 • werknemer die vrijwillig de onderneming verlaat, terwijl het zich in een periode van economische werkloosheid bevindt
 • beëindiging arbeidsovereenkomst door een deeltijdse werknemer om meer uren tewerkgesteld te worden
 • werknemer met 10 jaar of meer anciënniteit in de onderneming die vrijwillig de onderneming verlaat
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht
 • Werk voor bepaalde duur (minstens 3 maanden): naar rato van de geleverde prestaties

Deeltijds werk: naar rato van de gepresteerde arbeidsduur

Verlies van het recht

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord en zonder een schriftelijke clausule omtrent de eindejaarspremie
 • Opzegging door de werknemer (behalve de bovenstaande gevallen) en niet meer in dienst op het einde van de referentieperiode
 • Ontslag om dringende reden


[1] Het vroegere brugpensioen.