Eindejaarspremie

Bedienden > Eindejaarspremie

Bedrag

Bruto maandloon van de maand december:[1]

 • maximum voor voltijdse werknemers;
 • proportioneel bedrag voor deeltijdse werknemers.

Toekenningsvoorwaarden

 • het bedrag van de premie mag worden herleid a rato van de afwezigheden in de loop van het jaar, die niet voortspruiten uit de toepassing van de wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, vaderschapsverlof, betaald educatief verlof, syndicaal verlof[2] beroepsziekte, arbeidsongevallen, bevallingsrust en van 60 dagen ziekte of ongeval;
 • behoudens andere bepalingen overeengekomen op ondernemingsvlak, wordt deze premie betaald op het einde van het jaar;
 • werknemers die hun (brug)pensioen hebben bekomen en die de onderneming hebben verlaten voor de datum van betaling van de premie hebben recht op een premie berekend a rato van de prestaties tijdens het werkjaar voor zover zij een anciënniteit hebben van ten minste zes maanden op het ogenblik van hun vertrek, werknemers aangeworven voor een duidelijk omschreven werk van minstens zes maanden en die de onderneming verlaten vóór de betaling van de premie hebben eveneens recht op een pro rata uitbetaling[3];
 • voornoemde bepalingen zijn niet van toepassing op de ondernemingen die in de loop van het jaar een evenwaardig voordeel toekennen, welke ook haar benaming weze, hetzij onder de vorm van een conventionele premie, hetzij ten titel van gift;
 • de werknemers moeten :
 • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden op het ogenblik van de betaling van de premie;
 • een anciënniteit hebben van ten minste zes maanden op het ogenblik van de betaling van de premie;
 • in de onderneming in dienst zijn getreden ten laatste op 1 januari. Voor de bedienden die in de onderneming in dienst zijn getreden na 1 januari en die een effectieve aanwezigheid hebben van ten minste zes maanden, wordt de premie toegekend a rato van het aantal maanden effectieve prestaties. Dit geldt eveneens voor contracten van bepaalde duur van minstens zes maanden, die eindigen vóór de betalingsdatum van de premie;
 • de bedienden die aan hogervermelde voorwaarden voldoen, maar in de loop van het jaar werden ontslagen om een andere dan een dringende reden, hebben eveneens recht op de eindejaarspremie a rato van het aantal gepresteerde maanden.
Belangrijk! De eindejaarspremie van de bedienden moet volledig door de onderneming betaald worden. Het Sociaal Fonds betaalt alleen een voorschot op de eindejaarspremie van de arbeiders uit de sector


[1] Art. 5 CAO 29 mei 1989.

[2] Toevoeging van vaderschapsverlof, betaald educatief verlof en syndicaal verlof in art. 5, zesde lid CAO 29 mei 1989 (gewijzigd door art. 9 CAO 19 september 2011 gesloten binnen het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden in het kader van de wet van 26 juli 1996 en het KB van 28 maart 2011).

[3] Art. 5, achtste lid, punt e) CAO 29 mei 1989.