Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk

Regeling arbeidsovereenkomsten Einde van de arbeidsovereenkomst > Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk

Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk eindigt automatisch door verloop van de bepaalde tijd of door voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst werd aangegaan[1].

Bij voortijdige verbreking zonder dringende reden van de overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk, zal de verbrekende partij een verbrekingsvergoeding moeten betalen, gelijk aan het loon dat normaal nog had moeten betaald worden voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst. Deze vergoeding mag evenwel nooit meer bedragen dan het dubbel van het loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn die de verbrekende partij had moeten naleven indien de betrokken arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was geweest[2].

Ingevolge de afschaffing van het proefbeding voor de arbeidsovereenkomsten met ingang vanaf 1 januari, achtte de wetgever het nodig om een bijkomende mogelijkheid in te voeren tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijke omschreven werk. Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor een duidelijke omschreven werk kunnen opgezegd worden vóór het verstrijken van de termijn zonder dringende reden, tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd en zonder dat de periode waarin opzegging mogelijk is zes maanden kan overschrijden[3]. De termijn (maximum zes maanden) gedurende welke elke partij de arbeidsovereenkomst kan beëindigen, is een vaste termijn die niet kan geschorst worden. Voor een arbeidsovereenkomst met een bepaalde duur van zes maanden die tijdens de eerste drie maanden van tewerkstelling wordt beëindigd, geldt een opzeggingstermijn of -vergoeding van twee weken. In geval van opeenvolgende contracten van bepaalde duur is dit slechts mogelijk voor de eerste arbeidsovereenkomst die de partijen hebben gesloten[4].

Opgelet! Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste helft van de duurtijd van de arbeidsovereenkomst, moet het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst nog binnen deze periode vallen. Indien de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met een opzeggingstermijn (die geschorst kan worden ingevolge arbeidsongeschiktheid, ziekte, ...) zal de laatste dag van de opzeggingstermijn moeten vallen binnen de periode waarin de opzegging mogelijk is. 

[1] Art. 32 Arbeidsovereenkomstenwet, BS 22 augustus 1978.

[2] Art. 40, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet.

[3] Art. 40, § 2 Arbeidsovereenkomstenwet.

[4] Art. 40, § 3 Arbeidsovereenkomstenwet.