Ecocheques

Bedienden > Ecocheques

Met ecocheques kunnen de bedienden ecologische diensten en producten aanschaffen die in de bijgevoegde lijst op de CAO nr. 98 van de Nationale Arbeidsraad vermeld staan.[1] Deze lijst is beschikbaar op de website van de nationale arbeidsraad: www.cnt-nar.be.

De geldigheid van de ecocheques is beperkt tot 24 maanden vanaf de datum van terbeschikkingstelling aan de bedienden.

De maximale nominale waarde ervan bedraagt 10 euro per cheque.[2]

De betaling van deze ecocheques vindt plaats één keer per jaar elk kalenderjaar in de loop van de maand juni.[3]

Voltijdse bedienden

Aan elke bediende met een volle referteperiode worden één keer per jaar ecocheques toegekend ter waarde van[4]:

  • 125 euro in 2009 (eenmalige premie);
  • 250 euro vanaf 2010.

Deeltijdse bedienden

Aan de deeltijdse bedienden zullen de ecocheques worden betaald volgens de volgende schijven[5]:

Opgelet! In de ondernemingen waar in juni 2011 ecocheques zijn uitbetaald, evenals in nieuwe ondernemingen die hun eerste uitbetaling in ecocheques pas in 2012 zouden moeten doen, kunnen deze ecocheques alsnog worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel vanaf 2012. Deze omzetting moet gebeurd zijn voor 31 oktober 2011. Voor nieuwe ondernemingen moet dit gebeurd zijn voor 31 mei 2012. In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging van de bedienden gebeurt dit via een schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging. In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging gebeurt dit via een voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de bedienden. Bij gebrek hieraan vóór 31 oktober 2011 en voor nieuwe ondernemingen vóór 31 mei 2012, blijft de bovenstaande sectorale regeling van toepassing.[6]

De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni vanaf het voorgaande kalenderjaar t.e.m. de maand mei van het betrokken kalenderjaar.

Aan werknemers met een onvolledige referteperiode wordt het bedrag betaald pro rata van de werkelijke prestaties en rekening houdend met de gelijkgestelde periodes opgenomen:

  • alle dagen waarvoor de betrokken bedienden loon (bv. gewaarborgd maandloon in geval van ziekte, loon bij klein verlet) of vakantiegeld hebben gekregen;
  • de dagen moederschapsverlof;
  • de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend overeenkomstig de CAO nr. 13bis 26 februari 1979 betreffende de toekenning van een gewaarborgd maandloon aan de bedienden. Deze CAO is van toepassing op bedienden in de proeftijd, op bedienden met een contract van bepaalde duur van minder dan drie maanden en op bedienden met een contract voor een duidelijk omschreven werk van normaal minder dan drie maanden. Krachtens deze CAO hebben ook deze bedienden recht op een gewaarborgd maandloon.

De pro rata regeling geldt eveneens bij overgang van statuut voltijds naar deeltijds en omgekeerd.

De werkgevers (die niet vóór 30 oktober 2009 kozen voor een gelijkwaardig voordeel), dienden in juni 2011 opnieuw ecocheques uit te reiken aan hun bedienden (de bovenstaande sectorale regeling blijft behouden).

Opgelet! In de ondernemingen waar in juni 2011 ecocheques zijn uitbetaald, evenals in nieuwe ondernemingen die hun eerste uitbetaling in ecocheques pas in 2012 zouden moeten doen, kunnen deze ecocheques alsnog worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel vanaf 2012. Deze omzetting moet gebeurd zijn voor 31 oktober 2011. Voor nieuwe ondernemingen moet dit gebeurd zijn voor 31 mei 2012. In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging van de bedienden gebeurt dit via een schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging. In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging gebeurt dit via een voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de bedienden. Bij gebrek hieraan vóór 31 oktober 2011 en voor nieuwe ondernemingen vóór 31 mei 2012, blijft de bovenstaande sectorale regeling van toepassing.[6] 


[1] CAO nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst 21 december 2010, algemeen verbindend verklaard bij KB 28 juni 2009, BS 13 juli 2009.

[2] CAO 16 juli 2009 betreffende de [het] koopkracht luik ecocheques, algemeen verbindend verklaard bij KB 17 maart 2010, BS 3 mei 2010 (afgekort als CAO 16 juni 2009).

[3] Art. 4 CAO 16 juli 2009.

[4] Art. 4 CAO 16 juli 2009.

[5] Art. 4 CAO 16 juli 2009.

[6] Art. §1bis CAO 16 juli 2009, toegevoegd door art. 5 CAO 19 september 2011 gesloten binnen het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden in het kader van de wet van 26 juli 1996 en het KB van 28 maart 2011.