Code 95

Ten bewijze van de vakbekwaamheid brengt de gemeentebeambte een communautaire code 95 aan op het rijbewijs.[1] In dit geval wordt de vakbekwaamheid toegekend voor vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de afgifte van het getuigschrift van basiskwalificatie.[2]

De vakbekwaamheid wordt eveneens toegekend wanneer de aanvrager beschikt over 35 kredietpunten als bewijs dat hij de voorbije vijf jaar de nascholing heeft gevolgd.[3]

Opgelet! Voor de houders van een rijbewijs van groep D, mits dat uiterlijk op 9 september 2008 is afgegeven, wordt bij de aanvraag om een nieuw rijbewijs de vakbekwaamheid toegekend tot en met 9 september 2015.[4] Deze toekenning kan gebeuren naar aanleiding van elke afgifte van een nieuw rijbewijs.

De houders van een rijbewijs met vakbekwaamheid die jonger zijn dan 21 jaar krijgen een communautaire code 121 toegevoegd op het rijbewijs.[5]

Opgelet! Bestuurders van 18 tot 20 jaar mogen geregeld personenvervoer verrichten voor een traject van 50 km en enkel binnen België.[6] Vanaf 20 jaar geldt enkel de beperking tot het Belgisch grondgebied.[7]

De houder van het bewijs van vakbekwaamheid of de houder van een saldo van 35 kredietpunten wendt zich tot de gemeentelijke dienst rijbewijzen en overhandigt:

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • het huidige rijbewijs;
  • indien van toepassing: het formulier "aanvraag om een rijbewijs";
  • indien van toepassing: het getuigschrift van basiskwalificatie;
  • indien van toepassing: 35 kredietpunten;
  • indien van toepassing: zijn voorlopig rijbewijs voor de gevraagde categorie;
  • een origineel rijgeschiktheidsattest;
  • twee pasfoto's.

De aanvrager dient tevens een retributie te betalen van 16 euro.[8]


[1] Art. 6, § 2 KB 4 mei 2007.

[2] Art. 10 KB 4 mei 2007.

[3] Art. 6, § 1, tewwede lid 4 mei 2007.

[4] Art. 6, § 1, tweede lid juncto art. 73, § 1, 2° KB 4 mei 2007.

[5] Zie bijlage 7 KB 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998 en art. 71, § 1, 2° KB 4 mei 2007.

[6] Art. 7, § 2 KB 4 mei 2007.

[7] Art. 7, § 2, tweede lid KB 4 mei 2007.

[8] Art. 61 KB 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998.