Alcohol binnen de onderneming

De aankondiging van de inwerkingtreding op 01/04/2010 van de CAO nr.100, betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming, heeft voor verwarring gezorgd binnen de sector. Ter herinnering, de CAO nr.100 heeft tot doel functioneringsproblemen tengevolge alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer te voorkomen en/of vroegtijdig te verhelpen door een preventief beleid te voeren. De nadruk wordt gelegd op het preventief aspect en heeft dus niet een repressief doel voor ogen. Dit doet echter geen afbreuk aan de mogelijkheid om een chauffeur, die zich schuldig heeft gemaakt aan dronkenschap, te ontslaan.

Omwille van de aard van de gepresteerde diensten in de sector van het bezoldigd personenvervoer over de weg streven de ondernemingen naar een absolute nultolerantie betreffende alcoholgebruik. Daarom is het noodzakelijk om verduidelijking te brengen over de "do's and don'ts" bij de aanpak van een dronken chauffeur.De samenvattende nota en de modellen van beleidsverklaring overeenkomstig het CAO nr.100 kunnen hier geraadpleegd worden.