Afwijkingen op het normale werkrooster

Controledocument

Iedere werkgever die deeltijdse werknemers tewerkstelt moet over een document beschikken waarin alle afwijkingen op de normale werkroosters moeten worden opgetekend. Dit controledocument moet ook een aantal andere verplichte vermeldingen bevatten.

Bij KB kan worden toegelaten dat het controledocument wordt vervangen door informatica-apparaten, mits respect van bepaalde voorwaarden.

Bewaring van het controledocument

De controledocumenten moeten zich op een gemakkelijk toegankelijke plaats bevinden, teneinde de controle op ieder ogenblik toe te laten.

Sancties

De RSZ kan een (door de werkgever weerlegbaar) vermoeden van een voltijdse arbeidsovereenkomst inroepen[1]:

  • bij het niet openbaar maken van de deeltijdse werkroosters;
  • bij het niet noteren van afwijkingen op het normaal gepubliceerde werkrooster in het controledocument.

Het niet respecteren van de voorschriften nopens het opstellen van het controledocument leidt tot dezelfde strafsanctie of administratieve geldboete als deze voor het niet naleven van de bekendmakingsplicht.

[1] Art. 22ter RSZ-wet, gewijzigd door art. 79 programmawet (I) 29 maart 2012, BS 30 maart 2012.