Voorrangsregel

Op zijn aanvraag moeten de volgende vacante betrekkingen bij voorrang aan een deeltijds werknemer worden toegekend:

  • elke voltijdse vacante betrekking
  • elke deeltijdse vacante betrekking, die een wekelijkse arbeidsduur heeft die langer is dan diegene waarin hij tot dan werkte

Dit alles op voorwaarde dat de functie van dezelfde aard is en dezelfde kwalificaties vereist als diegene die de werknemer reeds bezit. [1]

De deeltijds werknemer kan hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen waarin hij zijn intentie uitdrukt om een voltijdse of andere deeltijdse functie uit te voeren. De werkgever dient dan elke vacante functie mee te delen die aan de voorwaarden voldoet.

De werknemer heeft het recht om de vacante functies die de werkgever hem schriftelijk voorstelt te weigeren.

[1] CAO nr. 35 van 27 februari 1971 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de deeltijdse arbeid en nr. 35bis van 9 februari 2000, algemeen verbindend verklaard bij KB 24 september 1981, BS 6 oktober 1981.