Procedure

Sociale Balans > Procedure

Omdat de sociale balans deel uitmaakt van de jaarrekeningen zijn dezelfde regels van toepassing voor het openbaar maken van de jaarrekeningen als voor het publiceren van de sociale balans, namelijk:

  • de sociale balans wordt opgesteld door de raad van bestuur van de onderneming samen met de balans, de resultatenrekeningen en de bijlagen
  • de accountant attesteert deze stukken en formuleert, zonodig, opmerkingen op de gecommuniceerde gegevens
  • de algemene vergadering keurt de sociale balans goed samen met de jaarrekeningen
  • de sociale balans wordt neergelegd bij de Nationale Bank als bijlage bij de jaarrekeningen
  • de sociale balans moet vervolgens overgemaakt worden:
  1. aan de ondernemingsraad
  2. bij ontstentenis van een ondernemingsraad, aan de vakbondsafvaardiging
  3. bij ontstentenis van een ondernemingsraad en een vakbondsafvaardiging, moet de sociale balans ter beschikking gesteld wordt van de werknemer op de plaats waar het arbeidsreglement wordt bewaard.