Opleiding risicogroepen

Ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren werden in 1987 twee bijkomende opleidingscentra voor autobus- en autocarchauffeurs opgericht. Ter financiering van deze maatregel werd vanaf 1 juli 1987 een bijdrage geheven op de lonen die in aanmerking komen voor de berekening van de bijdragen betreffende de verzekering tegen de werkloosheid.

Vanaf 1 januari 1993 wordt deze bijdrage aangewend voor de opleiding en de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen[1]. Onder risicogroepen wordt verstaan de personen behorend tot één van de volgende categorieën:

  • de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;
  • de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag;
  • de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding;
  • de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid;
  • de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, hetzij een voltijdse onderwijsopleiding.

 De bijdrage bestemd voor de financiering van initiatieven ten gunste van de risicogroepen wordt vastgesteld op 0,50% van de brutolonen aangegeven aan de RSZ aan 108%. 0,05% van de bijdrage wordt besteed aan de jongeren die opgeleid worden, aan de niet-werkenden personen die nog geen 26 jaar zijn en aan de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid die nog geen 26 jaar zijn [2].

De opleiding van het Sociaal Fonds in samenwerking met VDAB, FOREM en Bruxelles Formation is bestemd voor ingeschreven werkzoekenden, al dan niet vergoed. Het Sociaal Fonds beschikt over 22 voertuigen die uitgerust zijn met een dubbel besturingssysteem.


[1] Art. 3 CAO 17 februari 2011 betreffende de risicogroepen in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 19 juli 2011, BS 9 september 2011 (CAO 17 februari 2011).

[2] Art. 4 CAO 21 september 2017 betreffende de risicogroepen.