Sancties

Sociale Balans > Sancties

Opgelet! Samen met de jaarrekening en ten laatste zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet de sociale balans worden neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). De ondernemingen die geen jaarrekening openbaar moeten maken, bezorgen de sociale balans aan de NBB binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar.

Sancties:

1. de Balanscentrale hanteert een verhoogd tarief dat bestaat uit de normale neerleggingskosten plus een bijdrage in de kosten voor de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden[1]:

  • 400 euro, wanneer de jaarrekening of, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening neergelegd wordt tijdens de negende maand na de afsluiting van het boekjaar;
  • 600 euro, wanneer deze stukken neergelegd worden vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar;
  • 1.200 euro, wanneer deze stukken neergelegd worden vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

Deze bedragen worden echter teruggebracht tot respectievelijk 120, 180 en 360 euro voor de kleine vennootschappen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar te maken.

Opgelet! De supplementaire bijdrage kan teruggevraagd worden wanneer overmacht kan worden aangetoond.[2]

2. het Sociaal Strafwetboek kan een administratieve of strafrechtelijke sanctie opleggen:

  • Met een sanctie van niveau 2 (hetzij een administratieve geldboete , hetzij een strafrechtelijke boete geldboete) wordt bestraft, de werkgever (of zijn lasthebber/aangestelde) die, geen jaarlijkse sociale balans heeft opgemaakt. Wanneer de inbreuk wetens en willens werd begaan, geldt een sanctie van niveau 3 (hetzij een administratieve geldboete, hetzij een strafrechtelijke geldboete). Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever (of zijn lasthebber/aangestelde) die, heeft nagelaten in het volledige en het verkorte schema van de sociale balans de volgende elementen op te nemen[3]:

· enerzijds, een overzicht van de tewerkgestelde personen, waarbij men in het volledige schema van de sociale balans de in het personeelsregister ingeschreven werknemers of de werknemers voor wie de werkgever een onmiddellijke aangifte van indiensttreding heeft ingediend, onderscheidt van het uitzendpersoneel en van de ter beschikking van de onderneming gestelde personen en, anderzijds, in het verkorte schema van de sociale balans een overzicht van de in het personeelsregister ingeschreven personen of de werknemers voor wie de werkgever een onmiddellijke aangifte van indiensttreding heeft ingediend;
· een tabel van het personeelsverloop in de loop van het betrokken boekjaar;

· een overzicht waarin de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid worden vermeld, met onderscheid tussen maatregelen die een financieel voordeel opleveren en de andere maatregelen;
· een overzicht dat inlichtingen verschaft over de opleidingen voor de werknemers;
· een overzicht dat inlichtingen verschaft over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap die worden verleend krachtens de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.

  • Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever (of zijn lasthebber/aangestelde) die [4]:

· de sociale balans niet heeft bezorgd aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis van een ondernemingsraad, aan de vakbondsafvaardiging;

· bij ontstentenis van een ondernemingsraad en van een vakbondsafvaardiging, de sociale balans niet op een makkelijk toegankelijke plaats heeft bewaard zodat iedere werknemer op elk ogenblik en zonder tussenpersoon, er inzage van kan hebben;

· de sociale balans niet aan de NBB heeft overgezonden.

  • Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft, zij die als revisor, zelfstandig accountant of commissaris de jaarlijkse sociale balans hebben geattesteerd of goedgekeurd, terwijl niet is voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke bepalingen, en zij daarvan kennis hadden of niet hebben gedaan wat zij hadden moeten doen om zich ervan te vergewissen of aan die bepalingen was voldaan. Wanneer de inbreuk met bedrieglijk opzet is gepleegd, geldt een sanctie van niveau 3. De rechter kan daarenboven een exploitatieverbod en een bedrijfssluiting uitspreken.[5]

Vanaf 1 januari 2012 verhoogde de wetgever de strafrechtelijke opdeciemen.[6] Zowel de strafrechtelijke als de administratieve geldboeten dienen vermenigvuldigd te worden met de factor 6 (in de plaats van de factor 5,5). In het Sociaal Strafwetboek zijn de overtredingen in vier categorieën ingedeeld. De vier categorieën geldboetes, inclusief de nieuwe opdeciemen bedragen:

[1] Art. 101 W. Venn.

[2] Art. 178, § 5 KB Uitv. W. Venn.

[3] Artikel 204 Sociaal Strafwetboek. Opgelet! De sancties worden vermenigvuldigd met het betrokken aantal werknemers, maar met een plafond (niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete).

[4] Artikel 205 Sociaal Strafwetboek.

[5] Artikel 206 Sociaal Strafwetboek.

[6] Wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II), BS 30 december 2011.