Automatisch overdracht van personeel tijdens de toekenning van een nieuw contract van geregelde diensten (SRWT)

A. TOEPASSINGSGEBIED EN PRINCIPES

Zijn betrokken: de werkgevers die geregelde diensten uitvoeren voor rekening van de Société Régionale Wallone des Tranports (SRWT) en hun rijdend en niet-rijdend personeel dat tot de categorie van arbeiders behoort.

De regelgeving heeft betrekking op de overdracht van personeel in het geval een contract van de SRWT overgedragen wordt aan een andere onderneming. De nieuwe exploitant wordt de overnemer genoemd, terwijl de oude exploitant met overlater wordt aangeduid.

Wanneer ten gevolge van de toekenning van een contract van geregelde diensten een contract door een nieuwe exploitant wordt overgenomen, wordt het personeel dat toegekend is aan het contract automatisch en met volledig behoud van rechten overgedragen aan de nieuwe exploitant, behalve wanneer het personeel een voorstel van reaffectatie binnen het bedrijf van de overlater aanvaardt.

B. GEVOLGEN VAN DE OVERDRACHT

De ondernemer hoeft geen vooropzeg te geven aan zijn personeel omdat de overdracht automatisch gebeurt op het moment dat het nieuwe contract ingaat.

Het overgedragen personeel behoudt dan ook:

- De verworven anciënniteit

- De loons- en arbeidsvoorwaarden die contractueel of per cao afgesproken zijn

- Zijn rechten in het geval het personeel tijdskrediet of thematisch verlof opneemt (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof)

- Alle mandaten uitgeoefend bij de overlater (Ondernemingsraad, CPBW of syndicale delegatie) en de daaraan gelinkte bescherming tot aan de volgende sociale verkiezingen

Het personeel waarvan het contract sinds minder dan 6 maanden geschorst is, wordt overgedragen aan de overnemer. Indien het contract reeds langer geschorst is, wordt het personeel niet overgedragen.

De loons- en arbeidsvoorwaarden mogen niet meer worden aangepast na de datum van toekenning van het contract. 

De overnemer die de verplichting om het personeel over te nemen niet respecteert moet alle kosten verbonden aan het ontslag van het personeel voor zijn rekening nemen.

C. PROCEDURE

Diverse gegevens met betrekking tot het personeel moeten door de oorspronkelijke exploitant aan de SRWT overgedragen worden (Zie Bijlage I van de cao). Dezelfde gegevens moeten eveneens overgedragen worden aan de nieuwe exploitant (Zie bijlage II van de cao). In beide gevallen moet de oorspronkelijke exploitant deze gegevens ten laatste binnen de 10 werkdagen na het verzoek overdragen. Indien geen gegevens werden overgedragen of indien de overgedragen gegevens niet correct blijken, dan beschikt de nieuwe exploitant over 5 werkdagen om bijkomende gegevens op te vragen. De oorspronkelijke exploitant moet dan binnen de 3 werkdagen op deze vraag antwoorden.

Belangrijk is dat de overnemer contact moet opnemen met de overlater op het moment dat de toekenning definitief is (bij het einde van de stand-still).

In het geval tijdens de procedure conflicten of problemen optreden, zal het Verzoeningsbureau van het Paritair Subcomité voor de Autobussen en de Autocars zo snel mogelijk samen komen.

In het geval een arbeider door de overnemer ontslagen wordt na de transfert, kan die laatste vragen om opgenomen te worden in de pool van het Sociaal Fonds. De ontslagen werknemer moet die vraag schriftelijk stellen aan de nieuwe exploitant. Deze laatste moet de gegevens van de werknemer binnen de 15 dagen volgend op de vraag aan het Sociaal Fonds overmaken.


*Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017 met betrekking tot de automatische overgang van personeel