Nieuwe CAO's in onze sector - Sociale programmatie 2023-2024

12-01-2024

Eind 2023 werden verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten. Ze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

1. CAO over het opleidingsplan en het opleidingsrecht

2. CAO's over de verlenging van CAO's met betrekking tot SWT en brugpensioen.

3. CAO met betrekking tot landingsbanen

4. CAO met betrekking tot risicogroepen

Hier volgt een kort overzicht van de inhoud van de CAO's die binnenkort worden gepubliceerd.

1.  CAO over het opleidingsplan en het opleidingsrecht:

De Arbeidsdeal (wet van 3 oktober 2022) voert een tweeledige opleidingsverplichting in voor de ondernemingen. Enerzijds zullen ondernemingen met minstens 20 werknemers vanaf 2023 formeel een jaarlijks opleidingsplan moeten opstellen, anderzijds geldt er voor ondernemingen met minstens 10 werknemers een individueel opleidingsrecht per werknemer:

  • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers: in deze ondernemingen bestaat geen individueel opleidingsrecht; 
  • Ondernemingen met 10 tot 19 werknemers: 1 dag per jaar opleiding per voltijdse werknemer; 
  • Ondernemingen met minstens 20 werknemers: 2 dagen per jaar per voltijdse werknemer in 2023, tenzij een hoger recht is vastgelegd op het niveau van de onderneming zelf. Voor ondernemingen die minstens 20 werknemers in dienst hebben, groeit het aantal opleidingsdagen in de tijd als volgt voor voltijdse werknemers: 3 dagen vanaf 2025;  4 dagen vanaf 2027; 5 dagen vanaf 2030. 

2. CAO's over de verlenging van CAO's met betrekking tot SWT en brugpensioen:

In het kader van de sociale onderhandelingen 2023-2024 werden 2 CAO's gesloten in verband met het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ("SWT" of "brugpensioen"). Hieronder volgt een overzicht van de bepalingen van deze CAO's:

ALGEMEEN STELSEL:

Arbeid(ste)rs die worden ontslagen tijdens de duur van de CAO (behalve om dringende reden) hebben recht op een bedrijfstoeslag betaald door de onderneming bovenop hun werkloosheidsuitkering indien: - Zij de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt op het einde van hun arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31/12/2025; - Zij een beroepsloopbaan van 40 jaar bereiken uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst. 

De CAO heeft een duurtijd van twee jaar en is geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. 

Opgelet : De CAO trekt de beroepsloopbaanvereiste voor mannen en vrouwen gelijk. Voordien diende de vrouwelijke werknemers "slechts" een beroepsloopbaan van 39 jaar te bereiken in 2023.

STELSEL LANGE LOOPBAAN:

Arbeid(ste)rs die worden ontslagen tijdens de duur van de CAO (behalve om dringende reden) hebben recht op een bedrijfstoeslag betaald door de onderneming bovenop hun werkloosheidsuitkering indien: - Zij de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt op het einde van hun arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31/12/2025; - Zij een beroepsloopbaan van 40 jaar bereiken uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst.

De CAO heeft een duurtijd van twee jaar en is geldig van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. 

DE BEDRIJFSTOESLAG:

De bedrijfstoeslag die de onderneming bovenop de werkloosheidsuitkering betaalt, is gelijk aan de helft van de netto-refertebezoldiging - zoals gedefinieerd in de CAO- en de toepasselijke werkloosheidsuitkering die de werknemer ontvangt.

3. CAO met betrekking tot landingsbanen:

In het kader van de sociale onderhandelingen werd de CAO landingsbanen die gold van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023, verlengd met twee jaar. Hieronder herhalen we de principes van de landingsbanen in de sector van het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer. 

Werknemers hebben vanaf de leeftijd van 55 jaar de mogelijkheid om 4/5 of halftijds te werken met uitkering van de RVA. In beide gevallen dienen de werknemers een beroepsloopbaan van 35 jaar als loontrekkende te kunnen verantwoorden.  

De CAO heeft een duurtijd van twee jaar en is geldig van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025

4. CAO met betrekking tot risicogroepen:

De CAO bepaalt dat onder risicogroepen dient te worden verstaan: 

1) de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken; 2) de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag; 3) de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding; 4) de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid; 5) de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, hetzij een voltijdse onderwijsopleiding.

De bijdrage bestemd voor de financiering van initiatieven ten gunste van de risicogroepen wordt vastgesteld op 0,50% van de brutolonen aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan 108%.

Van deze bijdrage wordt 0,05% besteed aan de jongeren vermeld in het vijfde punt hierboven en aan de personen vermeld in het derde en vierde punt hierboven die nog geen 26 jaar oud zijn. De werkgevers dienen geen concrete stappen te ondernemen om deze bijdrage te betalen. Dit gebeurt via de loonverwerking. 

De CAO heeft een duurtijd van twee jaar en is geldig van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.