Onze kerntaken

Ons instituut > Onze kerntaken

De ultieme doelstelling van het ICB bestaat uit de promotie en ondersteuning van de autobus- en autocarsector. Om die doelstelling succesvol na te streven zet het Instituut in op drie kerntaken, namelijk het verzamelen van kennis, het verlenen van advies en optreden als netwerking- en coördinatieplatvorm. 

Kennisverzameling 

De eerste kerntaak van het ICB bestaat erin om kennis te verzamelen en te produceren over de sector, en dit op drie domeinen: statistisch-economische indicatoren, juridische informatie en doelgericht onderzoek.

Statistisch-economische indicatoren

Het ICB is verantwoordelijk voor het verzamelen van statistisch-economische informatie over de sector. Het gaat hier onder andere over de evolutie van de kostprijsontwikkeling, productie van toegevoegde waarde, rendabiliteit, afgelegde kilometers, verkopen, enzoverder. Het ICB staat daarbij in voor het ontwikkelen van de methodologie van de datacollectie, de dataverzameling zelf en het ter beschikking stellen van de gegevens. De verschillende cijferreeksen kunt u hier bekijken.

Juridische informatie

Het ICB verzamelt kennis over de regelgeving die specifiek betrekking heeft op de sector. Het gaat daarbij onder andere over specifieke sociale reglementering, toegang tot het beroep en de markt, enzoverder. De verzamelde kennis wordt gecodificeerd en ter beschikking gesteld van alle mogelijke geïnteresseerden.

Doelgericht onderzoekswerk

Op vraag van één of meerdere actoren uit de sector voert het ICB onderzoek uit naar bepaalde specifieke economische, juridische en sociologische onderwerpen met betrekking tot de sector. 

2. Adviesverlening

De tweede kerntaak van het ICB bestaat uit adviesverlening aan de sector. We onderscheiden daarbij twee sub domeinen waarop het Instituut actief is: het ontwikkelen van tools en directe adviesverlening.

Tools

Het ICB staat in voor de creatie van tools ter ondersteuning van de verschillende actoren in de sector. Het gaat bijvoorbeeld om de risico-analyse brand, de kostprijsberekeningstools, de subsidiewijzer, enzover. U vindt al deze tools hier.

Directe adviesverlening

Via kleine en grote consultancy-opdrachten geeft het ICB juridisch en economisch advies aan overheid, werknemers en werkgevers (vb.: advies over kostprijsberekening, advies over sociale regelgeving, uitvoeren van marktonderzoeken, hulp bij subsidie-aanvragen, ... ).  Indien u ook een vraag wilt stellen aan het ICB, neem dan gerust contact met ons op.

Netwerking- en coördinatieplatvorm 

Het ICB fungeert als een platvorm dat de verschillende spelers in de sector met elkaar in contact brengt en debat tussen hen stimuleert. Daarnaast moet het ICB ook de brug slaan met de buitenwereld om het bewustzijn over de sector te vergroten bij beleidsmensen en in de academische wereld. Zo is het Instituut onder andere actief binnen de MORA (Mobiliteitsraad Vlaanderen) en de BIVEC (Benelux Instituut voor Verkeerseconomen).