Subsidiewijzer voor Car & Bus

Subsidiewijzer > Personeel aanwerven > Doelgroepkortingen > Vlaamse doelgroepenverminderingen voor ouderen

Vlaamse doelgroepverminderingen voor ouderen

Er is een verschillende regeling voorzien voor oudere werknemers die al in dienst zijn en voor oudere niet werkende werkzoekenden.

4.1 Oudere werknemers die al in dienst zijn

Alle werkgevers komen hiervoor in principe in aanmerking. De werknemers die in aanmerking komen moeten aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen
  • tot categorie 1 behoren voor de toepassing van de structurele vermindering (wat min of meer overeenkomt met bedienden uit de private sector)
  • tewerkgesteld worden in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt.

Het kwartaalloon van de oudere werknemer mag niet hoger zijn dan 13.400 euro. Net zoals voor de jongeren geldt dat wanneer in bepaalde kwartalen de loondrempel overschreden wordt, de korting dan enkel in die kwartalen niet van toepassing is.

Tussen 55 en 59 jaar bedraagt het bedrag van de korting 600 euro. Vanaf 60 jaar loopt dit op tot 1150 euro.

Meer informatie is te vinden op de volgende link.

4.2 Oudere niet-werkende werkzoekenden

Opnieuw geldt de vermindering in principe voor iedere werkgever. Om in aanmerking te komen voor de vermindering moet de oudere werknemer aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen
  • geregistreerd zijn als niet-werkende werkzoekende in "Mijn Loopbaan" bij VDAB,
  • tot categorie 1 behoren voor de toepassing van de structurele vermindering (cf. supra)
  • tewerkgesteld worden in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt
  • in dienst treden na 30 juni 2016.
  • in de 4 kwartalen voor zijn indienstneming niet tewerkgesteld zijn bij dezelfde werkgever.

De bedragen van de korting zijn hier hoger. Tussen 55 en 59 jaar loopt de korting op tot 1150 euro. Vanaf 60 jaar tot 1500 euro.

Meer informatie vindt u hier.