Digitale tachograaf

Rij- en Rusttijden > In de EU > De tachograaf > Digitale tachograaf

Sinds 5 augustus 2005 moeten de nieuwe voertuigen, die voor de eerste keer worden ingeschreven, uitgerust zijn met een digitaal tachograaf. De digitale tachograaf zal stilaan de papier schijven van de analoge tachograaf komen te vervangen.[1]

Toepassingsgebied

Alle in België ingeschreven voertuigen gebruikt voor personenvervoer, die onder het toepassingsgebied van de Sociale Verordening vallen, moeten uitgerust zijn met een goedgekeurd controleapparaat.

Goedkeuring

De gehomologeerde tachografen, schijven of chipkaarten zijn herkenbaar aan het merkteken verleend door de Minister van Economie.

Dit teken bestaat uit een rechthoek waarin de kleine letter "e" wordt vermeld, gevolgd door een nummer voor het land (6 voor België) en een homologatienummer.

Erkenning van de werkplaatsen

Uitsluitend de erkende werkplaatsen kunnen de tachografen installeren, hun meetnauwkeurigheid controleren of ze herstellen.

De erkenning kan worden beperkt tot de installatie, tot de herstelling of tot beide handelingen, zowel voor de analoge tachografen, als voor de digitale tachografen of voor beide categorieën van toestellen.

De erkende werkplaatsen kunnen de opgeslagen gegevens in het geheugen van de tachograaf ook overbrengen vóór zijn vervanging of zijn verwijdering uit het voertuig. Deze gegevens mogen enkel aan de eigenaar van het voertuig worden verstrekt en dienen gedurende minstens vier jaar bewaard[2].

Inspectie en controle van de tachografen

De erkende installateurs inspecteren·:

  • de analoge tachografen ten minste om de twee jaar. Er dient dan een controleplaatje aangebracht. Ten minste om de zes jaar, moet een controle met een ijking worden verricht. Het installatieplaatje moet dan worden vernieuwd;
  • de digitale tachografen na elke herstelling of elke wijziging van de karakteristieke coëfficiënt van het voertuig of van de bandomtrek of wanneer het uurwerk een afwijking van meer dan 20 minuten vertoont. Ten minste om de twee jaar, moet een controle met een ijking worden verricht. Het installatieplaatje moet dan worden vernieuwd.

Bovendien moeten alle tachografen worden geïnspecteerd bij het (opnieuw) in dienst stellen van het voertuig of wanneer een controleambtenaar het eist (indien de tachograaf conform is, vallen de kosten ten laste van de Staat) en jaarlijks worden gecontroleerd bij de technische keuring.[3]

Tachograafkaarten

Er bestaan vier types tachograafkaarten: chauffeur, bedrijf, werkplaats en controleur.

Chauffeurskaart:

  • kostprijs: 65 euro[4] (BTW 21% inbegrepen);
  • geldigheid: maximum 5 jaar;
  • toekenningsvoorwaarden : zijn normale verblijfplaats in België hebben ; houder zijn van een rijbewijs B(E), C(E) of D(E); een voertuig besturen onderworpen aan de verordening (EEG) nr. 3820/85; geen houder zijn van een andere geldige chauffeurskaart;
  • procedure:

ü voor een eerste aanvraag : het ad hoc formulier invullen en ondertekenen ; een pasfoto van hoogstens 6 maanden toevoegen ; het volledige dossier richten aan Dienst Digitach p/a vzw ITLB, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel ; bij ontvangst van de factuur, de betaling verrichten ;

ü voor de hernieuwing: het ad hoc formulier invullen en ondertekenen ; een pasfoto van hoogstens 6 maanden; het volledige dossier richten aan Dienst Digitach p/a vzw ITLB, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel; bij ontvangst van de factuur, de betaling verrichten;

ü voor een vervanging : het ad hoc formulier invullen en ondertekenen ; een pasfoto van hoogstens 6 maanden en de te vervangen kaart of het ontvangstbewijs van de aangifte van diefstal of verlies toevoegen ; het volledige dossier richten aan Dienst Digitach , p/a vzw ITLB, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel ; bij ontvangst van de factuur, de betaling verrichten; bij slechte werking, dient de kaart aangetekend teruggestuurd; indien de analyse aantoont dat de slechte werking te wijten is aan een technisch gebrek, wordt de kost van de vervangingskaart terugbetaald;

ü voor een omwisseling (bij verhuizing naar België van de houder van een chauffeurskaart uitgereikt in een andere EU-lidstaat) : het ad hoc formulier invullen en ondertekenen; een pasfoto hoogstens zes maanden en de om te wisselen kaart toevoegen ; het volledige dossier richten aan Dienst Digitach p/a vzw ITLB, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel; bij ontvangst van de factuur, de betaling verrichten.

Bedrijfskaart:

  • kostprijs: 150 euro[5] (BTW 21 % inbegrepen);
  • geldigheid: maximum 5 jaar;
  • toekenningsvoorwaarden: het bedrijf moet ingeschreven zijn in de kruispuntbank van de bedrijven;
  • procedure:

ü voor een eerste aanvraag : het ad hoc formulier invullen en ondertekenen ; het dossier richten aan Dienst Digitach p/a vzw ITLB, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel ; bij ontvangst van de factuur, de betaling verrichten ;

ü voor een hernieuwing: het ad hoc formulier invullen en ondertekenen; het dossier richten aan Dienst Digitach p/a vzw ITLB, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel; bij ontvangst van de factuur de betaling verrichten;

ü voor een vervanging : het ad hoc formulier invullen en ondertekenen ; de te vervangen kaart of het ontvangstbewijs van de aangifte van verlies of diefstal toevoegen ; het volledige dossier richten aan Dienst Digitach p/a vzw, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel ; bij ontvangst van de factuur, de betaling verrichten ; bij slechte werking, dient de kaart aangetekend teruggestuurd ; indien de analyse aantoont dat de slechte werking te wijten is aan een technisch gebrek, wordt de kost van de vervangingskaart terugbetaald.

Controlekaart: 

is bestemd voor de inspecteur

Werkplaatskaart: 

is bestemd voor de installateur of hersteller en kost 225 euro.

De digitale tachografenkaarten zijn beschikbaar bij het Dienst Digitach van het ITLB.

Inlichtingen: 

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB

Archimedesstraat 5 -1000 Brussel

Tel: 02/282.09.60 Fax: 02/282.09.69

digitach@itlb.be-www.digitach.be

Het Sociaal Fonds betaalt de chauffeurskaart terug.

Inlichtingen: 

Sociaal Fonds

Metrologielaan 8-1130 Brussel

Tel: 02/240.16.46.

info@sociaalfondssocial.be-www.sociaalfondssocial.be

Overbrenging van de gegevens

De gegevens in het geheugen van de digitale tachograaf moeten ten minste om de twee maanden worden overgebracht naar een beveiligd extern medium.

De gegevens in het geheugen van de chauffeurskaarten moeten ten minste om de 21 dagen worden overgebracht naar een beveiligd extern medium[6].

Alle overgebrachte gegevens worden bewaard in het bedrijf gedurende ten minste twee jaar op een zelfde beveiligde plek waartoe slechts gerechtigde personen toegang hebben.

De erkende controleurs (politie, FOD Mobiliteit, douane, inspectie sociale wetgeving, sociale inspectie, RSZ) kunnen gegevens overbrengen voor verdere analyse.

Sancties

In het geval de chauffeur een voertuig met digitale tachograaf bestuurt, zijn de bestraffingen van inbreuken met een bestuurderskaart de volgende:

Inbreuk

De bestuurderskaart is niet geldig omdat de geldigheidsduur ervan verstreken is.

De bestuurderskaart is niet geldig wegens defect of beschadiging en de vaststelling gebeurt méér dan 15 kalenderdagen (of later als dit noodzakelijk is om het voertuig naar het bedrijf terug te rijden) na het begin van de beschadiging of het defect.

De bestuurderskaart bevindt zich bij de bestuurder in het voertuig maar werd niet in het controleapparaat ingevoerd.

De bestuurderskaart werd zonder geldige reden vóór het einde van de werkdag uit het controleapparaat gehaald, terwijl het voertuig werd gebruikt.

De bestuurderskaart bevindt zich bij de bestuurder in het voertuig maar werd zonder geldige reden vóór het einde van de werkdag uit het controleapparaat gehaald, terwijl het voertuig niet in beweging was en er geen reden bestond tot verwijdering van de bestuurderskaart overeenkomstig artikel 15 § 2 van verordening nr. 3821/85.

De bestuurder is geen titularis van een bestuurderskaart terwijl het voertuig of het transport niet is vrijgesteld van het gebruik van de tachograaf.

De bestuurder is titularis van een bestuurderskaart maar kan deze laatste niet overleggen wegens verlies of diefstal noch een bewijs van aangifte van het verlies of de diefstal.

De bestuurder is titularis van een bestuurderskaart maar kan deze laatste niet overleggen wegens verlies of diefstal en de vaststelling gebeurt meer dan 15 kalenderdagen (of later als dit noodzakelijk is om het voertuig naar het bedrijf terug te rijden) na het verlies of de diefstal.

De bestuurder is titularis van een bestuurderskaart maar deze laatste bevindt zich niet bij hem in het voertuig.

De bestuurder weigert de bestuurderskaart voor controle over te leggen.

De bestuurder heeft de bestuurderskaart frauduleus gebruikt door het gebruik of het bezit van een kaart waarvan een andere persoon titularis is; het beurtelings gebruik van twee of meerdere kaarten toegekend aan verschillende bestuurders, waarvan hij al dan niet houder is; het gebruik van een als verloren of gestolen gemelde kaart; het beurtelings gebruik van meerdere geldige kaarten waarvan hij houder is; het gebruik van een vervalste of valse kaart of van een kaart waarvan de geregistreerde gegevens ontoegankelijk gemaakt of vernietigd werden.

Te innen som

1.320 € 

1.320 € ---------------------------------

1.320 € --------------------

1.320 € ----------------------

55 € ---------------------------------------------------------------------------

1.320 € -------------------

1.320 € ------------------

1.320 € ---------------------------------------------------

1.320 €------------------------------

2.640 € 

2.640 €

Attest van niet-rijden

Voor de dagen waarop de chauffeur niet gereden heeft wegens omstandigheden zoals verlof, ongeval of ziekte en hij de wettelijk vereiste schijven of de vereiste prestaties op zijn chauffeurskaart niet kan voorleggen, kan een origineel attest van de werkgever deze vervangen.[7]

Het attest is het EU-inactiviteitsattest. Dit attest moet volledig getypt zijn en ondertekend worden door de bedrijfsleider.[8]


[1] KB 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, BS 26 juli 2005 (KB 14 juli 2005).

[2] Art. 8, § 5 KB 14 juli 2005.

[3] Art. 14 KB 14 juli 2005.

[4] Bijlage 7 KB 14 juli 2005.

[5] Bijlage 7 KB 14 juli 2005.

[6] Art. 17 KB 14 juli 2005.

[7] Art. 20 KB 14 juli 2005.

[8] Art. 7 KB 9 april 2007. Zie besch. Comm. (EG) nr. 230/2007, 12 april 2007 tot vaststelling van een formulier in het kader van de sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer, Pb.L. 14 april 2007 (de kennisgeving geschiedt onder nummer C(2007) 1470).