Conjunctuurenquête Autocar

Tussen 2002 en 2012 werd door het ICB een enquête georganiseerd om een overzicht te geven van de conjunctuurevolutie in de sector van het nationaal en internationaal ongeregeld personenvervoer over de weg. In 2014 werd de enquête hernomen aan de hand van een nieuwe aangepaste vragenlijst.

De resultaten worden voorgesteld in de vorm van een saldo van de antwoorden van de bedrijven. Dit saldo is het verschil tussen het gemiddeld percentage van de bedrijven die een stijging signaleren en het gemiddeld percentage van de bedrijven die een daling signaleren. Om een zo correct mogelijke inschatting te geven van wat er in de sector in zijn totaliteit gebeurt, worden de antwoorden gewogen aan de hand van het aantal autocars dat een bedrijf bezit. De resultaten moeten geïnterpreteerd worden als een indicator op een barometer, gaande van -100 tot + 100. De waarden mogen dus in geen geval geïnterpreteerd worden als de procentuele wijziging van de parameter in kwestie. De jaarresultaten tenslotte zijn het rekenkundig gemiddelde van de resultaten die elk kwartaal werden geregistreerd.

Een uiteenzetting over de methodologie en de meest recente analyse kunnen hieronder gedownload worden. De analyses uit het verleden vindt u hier.